Лекции по Икономика

28. Анализ на разходите за суровини и материали; за горива, външни услуги и амортизации.

Необходимо е най-напред да определим абсолютния размер на изменението им п-рез отчетния период спрямо базисния период. След това се определят и структурните изменения, които са настъпили в разходите по отношение на вътрешно-груповата структура. Проследява се и динамиката на изменението на разходите за суровини и материали.
Абсолютното изменение на разходите за основни суровини и материали бива 2 вида:
• Абсолютното изменение като разлика между фактическите разходи за материали през отчетния период и през базисния период.
• Абсолютното изменение на разходите за материали като разлика между фактически извършените разходи и норматично полагащите се разходи за материали (респективно предварително планираните).
В двата слуая за посочени изменения в разходите винаги са налице някакви причини. Факторите, които обуславят първия вид, т.е. фактическите разходи за материали от базисните разходи са следните:
 Първи вариант: разходи за материали за произвеждана продукция през базисния период, но снета от произвосдтво по различни причини през отчетния период (остаряла, негодна 303).
 Втори вариант: разходи за материали за произведена 303 през отчетния период, но непроизвеждана през базисния период. Това са разходи свързани с производството на нова, непроизвеждана до момента 303 (евентуално поради допълнително възникнало търсене от страна на клиенти).
Тези 2 варианта и свързаните с тях фактори отразяват влиянието на т.нар. несравнима продукция върху разходите за материали в производството. Измерването на степента им на въздействие се установява с помощта на някои от методическите способи за фактически анализ като например - верижно заместване или разликов способ.
 Трети вариант: разходите за суровини и материали, които са извършени едновременно през отчетния и през базисния период, но за сравнима продукция. Измененията на разходите по този фактор с едни от най-важните за анализа и на свой ред се обуславят от:
- настъпили изменения в натуралния обем на сравнимата 303
- структурни изменения в обема на произвежданата сравнима 303, т.е. изменение в асортиментното разнообразие на произвежданата 303
- изменния в относителния разход за суровините и материалите на единица 303, т.е. настъпили изменения в разходните норми на единица изделие.
Влиянието на тези фактори може да бъде определено също чрез способа на верижното заместване.
Вторият вид абсолютно изменение на разходите за суровини и материали, т.е. разликата между фактическите инормативно полагащите се разходи. Зависи от:
 Настъпили изменения в разходните норми на изделията.
 Настъпили изменения в цените на придобиване на материалите.
 Евентуално извършени принудителни замени на едни суровини и материали с други, поради липса на оригиналните материали в момента на потреблението им или затруднение в доставката на материалите.
За определяне влиянието на тези фактори също използваме способа на верижното заместване.
Анализ на разходите за горива, външни услуги и амортизации.
Измененията на разходите за горива се обуславят от влиянието главно на 2 фактора:
• Изменения в количествата изразходвани горива и енергия по видове.
• Изменения в техните цени на придобиване.
Измерване влиянието на давата фактора може да стане със способа на верижното заместване или с разликов способ. Влиянието на първия фактор, т.е. количествения фактор се определя като разликата между фактически изразходваните горива и базисните се умножи на базисната им цена. Влиянието на втория фактор (качествения), т.е. цената на придобиване се определя като разликата в цената на придобиване прз отчетния период спрямо базисния се умножи по фактически изразходваните количества горива през отчетния период.
Анализа на разходите за външни услуги (ВУ): има за цел да установим доколко целесъобразно са подбрани предприятията оказващи такива услуги от гл.т. на качеството и цената на оказваните услуги, а така също да се направи и евентуална преценка на икономическата изгода от организирането на тези услуги със собствени сили и възможности и по такъв начин евентуално да се отаже външната услуга.
Разходите за АМ се анализират, защото имат важно значение за ФС на предприятието и поради това че в някои степени те са обект и на държавно регулиране. Посредством анализа се установява:
1) Абсолютното изменение на разходите за Ам като цяло и по отделни групи и подгрупи ДА. За целта се използват сравнителния способ и необходимата счетоводна информация.
2) Определяне на динамиката на изменение на начислените Ам, като за тази цел е подходящ индексния способ.
3) Установяване на структурните изменения в разходите за Ам в сравнение с предходния период, а така също и от гл.т. на начисляването им по групи ДА.
4) Установяване на евентуалните отклонения между фактически начислените разходи за Ам и данъчно признатите за същата цел.
5) Оценка на прилаганата през анализирания период Ам политика на предприятието. При извършването на анализа на разходите за Ам е необходимо да се определя влиянието на следните фактори:
- преустановено начисляване на Ам на даден ДА. Този фактор води до намаляване на разходите за Ам. Преустановяване начисляването на Ам може да бъде поради излезли от употреба в следствие на продажба, бракуване на ДА или поради начисляване на пълния размер на Ам на даден ДА
- влиянието на начислените Ам на новопостъпили ДА
- евентуалните промени в Ам политика на предприятието.
Влиянието на посочените фактори се определя чрез някои от способите за фактически анализ.