Лекции по Икономика

27. Анализ на разходите по икономически елементи (РИЕ).

Обзорен анализ на изменението и на структурата и на динамиката
При извършване на анализа на РИЕ вниманието основно трябва да бъде насочено към разходите за материали, за външни усклуги, за РЗ, за СО и надбавки. Целта на анализа на тези разходи е търсенето на начини и средства за тяхното снижение. Тази цел може да бъде конкретизирана в следните аналитични задачи:
-установяване на настъпилите изменения, т.е. абсолютното отклонение на РИЕ
-установяване на структурните изменения в РИЕ
-опрделяне на динамиката на изменението на тези разходи
Най-напред се установява абсолютното изменение на сумата на всички разходи и на отделните елементи на разходите. На този етап по същество се извършва сравнителен анализ за определяне на отклонението на фактическите разходи от базисните. Това отклонение прдставлява размерът на икономията или преразхода на РИЕ. Опрделя се и относителното изменение на разходите, т.е. темпа на изменение на РИЕ в %. Не е излишно ако разполагаме с данни да извършим и сравнителен анализ с разходите на конкурентите, които имат еднакъв или близък предмет и обем на дейност. След като определим абсолютното и относителното изменение на разходите се проследяват настъпилите изменения в структурата на РИЕ, т.е. извършваме структурен анализ на елементите на разходите. За целта извършваме вертикален структурен анализ по всички елементи на разходите. Изчисляваме фактически относителни дялове по елементите на разходите, след което сравнявваме фактическата структура на разходите с базисната, респективно с планираната структура на РИЕ. Този анализ дава информация за поелементното изменение на разходите и евентуално за настъпили изменения в дейността отрзяващи тези разходи. При извършването на структурен анализ на разходите са възможни случаи, когато абсолютните суми на РИЕ се увеличават, а относителния им дял намалява и обратно, т.е. наличие на обратнопропорционална зависимост между сумата на разходите и техния относителен дял по елементи. Това се дължи на нееднаквото изменение на разходите по отделни видове спрямо общата сума като цяло.
Общият обзор и анализ на РИЕ приключва с изследването на тяхното изменение в динамика. В този смисъл се анализира, както динамиката на абсолютното изменение на разходите, така и динамиката на настъпилите структурниу изменения в тях. За целта е необходимо да се изчислят индекси на базисна и вериижна основа и да се извършат необходимите съпоставки между тези индекси.