Лекции по Икономика

37. Анализ на приходите по състав, време и място на формиране.

Този аспект на анализа се извършва най-вече по отношение на приходите от продажби, като се вземат под внимание следните съображения, оказващи влияние върху изменението на тези приходи:
1) как промените в натуралния състав на произвежданата и продавана продукция са повлияли върху изменението на приходите от продажби;
2) как момента на получаване на приходите от продажби се е отразил върху тяхното изменение;
3) как формирането на приходите от продажби според мястото на получаването им, т.е. по произхода им, се е отразил върху тяхното изменение.
Във връзка с настъпилите изменения в натуралния състав на произвежданата и продавана продукция, съответните изменения в приходите от продажби се дължат най-вече на следните фактори:
 приходите, получени от продажби на планирана продукция през базисния период (предходната година), но непродавана през текущата отчетна година;
 приходите, получени от продажбите на непланирана продукция през текущия отчетен период;
 разликата между размера на приходите, получени през отчетния и базисния период от продажбата на сравнима продукция.
Като правило анализът се конкретизира най-вече по третия фактор. За извършването на анализа може да бъде използван способа на коригираните показатели, чрез който се установява влиянието на натуралния обем на продукцията, на структурните изменения в натуралния обем и на настъпилите изменения в средните продажни цени на сравнимата продукция.
Извършването на анализа от гл.т. на фактора време или евентуално ритмичност на постъпления на приходите е важен качествен аспект на изследване на приходите. Като правило този фактор се обвързва с периодите и подпериодите на постъпления на приходите и влиянието, което тази периодичност оказва върху изменението на приходите. Периодичността и ритмичността най-често се залага преварително в следните параметри:
 в рамките на 1 година с разбивка по тримесечия
 в рамките на 1 тримесечие с разбивка по месеци
 в рамките на 1 месец (за оперативни нужди) с разбивка по десетдневки или евентуално по дни.
Изследването на влиянието на ритмичността върху изменението на приходите от продажби се извършва по следния начин. Най-напред изчисляваме равнището на плановата и фактическата ритмичност в коефициент или процент. Плановата и фактическата ритмичност може да бъде установена по следните начини:
 като се използва способа на зачитането (на по-малките числа);
 като се използва статистическия способ на средното квадратично отклонение и по такъв начин се изчисли коефициент на вариацията, т.е. на неритмичността, а след това и коефициент на ритмичността.
Определената по един от двата начина ритмичност се съпоставя с идеалната ритмичност, чиито стойности са равни на единица или на 100%. Следователно колкото ритмичността се приближава към 1 или 100%, толкова тя е по-добра и обратно.
Анализът по признака място на получаване на приходите преди всичко означава да се вземе под внимание фактора източници на формиране на приходите. В този смисъл източниците, които едновременно са и фактори за изменението на приходите са следните:
 продажби на продукция;
 продажби на стоки;
 продажби на услуги.
Техниката на извършването на анализа по признака място на получаване на приходите е изчисляването на абсолютните и относителните изменения, а така също изчисляването на индекси и относителни дялове за изменение в структурата на приходите според мястото на произхода. След като се установи фактическото състояние по признака “място” се търсят начини за увеличаване на приходите от отделните видове дейности и обекти в общия размер на приходите като цяло.