Лекции по Икономика

36. Анализ на финансовите и извънредните приходи.

Фин. приходи се формират от лихви, съучастия, в т.ч. дивиденти, валутни курсови разлики и др. При извършване анализа на фин. приходи следва да се привлекат следните информационни източници на данни, по-точно сметките от гр. 72. Анализът на фин. приходи се извършва чрез способа на сравнението. За целта сравняваме получените фин. приходи през текущата година със същите фин. приходи от предходната година. Отклоненията (измененията) се определят както в абсолютни суми, така и в процент. Именно тези отклонения свидетелстват за това в каква степен ръководството на фирмата е допринесло за увеличаване или намаляване на фин. приходи и евентуално за укрепване на фин. състояние.
При анализа на приходите от лихви първо съпоставяме изплатените лихви през текущата година за ползвани кредити с получените лихви. Резултатът по-нататък се съпоставя с получените лихви от предходната година. По отклоненията с положителен или отрицателен знак се съди в голяма степен за уменията на фин. мениджъри:
 да избират подходящи банки за фирмените си депозитни сметки;
 да избират подходящи форми на разплащане;
 да свеждат размера на дебиторската задлъжнялост до минимум.
Аналогичен е подходът и при анализа на приходите от съучастия, в т.ч. дивиденти. Тези приходи не губят своя смисъл, ако чрез анализа се констатира, че те носят на предприятието притежател равни или по-високи доходи от онези доходи, които то би получило при използването на най-високия лихвен процент за депозиране на средствата си в банката.
При анализа на положителните разлики от продажби на ЦК е необходимо да се съобразим с изискванията на Закона за счетоводството, третиращ проблема за установяване на размера на положителните разлики. За да може фирмата да реализира фин. приходи от акции, облигации и др. е необходимо продажната цена на същите в края на годината, да бъде по-висока от цената, по която те се отчитат. Чрез анализа трябва да констатираме не обезценка, а дооценка на ЦК.
При анализа на извънредните приходи трябва да се има предвид, че те се формират от операции и свързани с управлението, а така също и други извънредни приходи. Също трябва да се има предвид, че тези приходи имат непостоянен и дори случаен характер. Затова при извършването на анализа е уместно да използваме сравнителния способ като сумата от отчетния период се сравнява със сумата през предходния период и по такъв начин се определят измененията задължително с положителен или отрицателен знак. При извършването на анализа най-често констатираме, че от операции на управлението приходи могат да бъдат реализирани, ако са направени икономии от предвидените за същата цел разходи. При анализа на този вид приходи тук следва да се причислят и излишъците от извършените инвентаризации, присъдени вземания, получени глоби над изплатените, а така също и постъпления от ликвидирани ДМА, амортизационният срок на които е изтекъл.