Лекции по Икономика

35. Анализ на приходите от дейността.

е преди да се пристъпи към конкретен анализ на приходите от дейността най-напред да се констатира каква е фин. мощ на анализираното предприятие, изразена чрез неговата фин. автономност. Фин. автономност може да се констатира чрез показател, при който се съпоставят (съизмерват) собствените фин. източници с привлечените. Ако се констатира, че собствените фин. източници са равни или по-големи от 50%, се счита че фирмата има необходимата фин. независимост и че тя е доходо- и приходоносна.
За всяко предприятие обаче най-важно значение имат приходите от продажби от общата група на приходите от дейността и поради това те са в центъра на вниманието при извършването на ФСА. Приходите от продажби (от реализация) са в най-тясна зависимост от производството и наличностите на даден вид продукция в натурално и стойностно изражение. Тази зависимост може да се представи:
Р = Нн + П – Ок
Р – реализация (продажби)
Нн – наличности в началото на определен вид продукция
П – постъпления на готова продукция от производството
Ок – остатъци в края на същата продукция
Посредством използване способа на верижните замествания в посоченото равенство определяме влиянието на всички фактори, намиращи се в дясната част върху продажбите, а оттам и върху приходите от тези продажби. Тъй като обаче приходите от дейността съгласно ОПР обхващат освен приходите от продажби и други видове приходи. За извършването на факторния анализ на приходите често в практиката се използва следният модел:
– нетни приходи продажби
– брутни приходи Д – данъци
– приходи от субсидии
– приходи от дотации
– разходи за придобиване на ДМА
– увеличение на запасите от продукция
– увеличение на запасите от незавършено производство
– разходи за бъдещи периоди
Следователно размерът на приходите от продажби се намира под влиянието на посочените в дясната страна на модела фактори. Използвайки на способа на верижното заместване може да се определи влиянието на всеки един фактор, като за целта трябва да разполагаме с базисни и фактически стойности на факторите.
Освен нетния размер на приходите от продажби за ФСА представляват интерес всички приходи от дейността, като отделни елементи и като цяло. В този случай аналогично на анализа на приходите от продажби може да бъде построен и използван следния модел:
В този случай е уместно също да бъде използван способа на верижното заместване, за да бъде измерено количественото въздействие на факторите. Затова трябва да разполагаме с базисни и отчетни данни. Условие е нетните приходи от продажби да бъдат изчистени от данъците.