Лекции по Икономика

34. Фактори, обуславящи размера и изменението на приходите.

Правилното опознаване на факторите, оказващи влияние върху формирането в последствие на изменението на приходите е от голямо значение за ФСА. Необходимо е предварително да се извърши групиране на факторите по предварително избрани признаци. Изхождайки от това съображение, факторите, обуславящи размера и изменението на приходите, е целесъобразно да бъдат групирани в 3 групи:
А) Фактори, обуславящи постъпленията от продажби на продукция
Б) Фактори, оказващи влияние върху приходите от продажби на стоки
В) Фактори, оказващи влияние върху приходите от услуги
А)Фактори,обуславящи постъпленията от продажби на продукция
І.Фактори, свързани с организацията на производството
1. Обем на производството – този фактор е правопропорционален на величината на приходите, защото при равни други условия, колкото по-голям е обемът на производството, толкова по-големи ще са продажбите и постъпленията от продажби.
2. асортиментно разнообразие на произвежданата продукция – този фактор е правопропорционален на приходите от продажби.
3. качество на произвежданата продукция и нейната конкурентноспособност на пазара
4. времето, през което се произвежда продукцията (сезонност на производството) и ритмичността на производството.
ІІ.Фактори, свързани с организацията на продажбите на продукцията
1. бързината на търг. сделки – от този фактор зависи и бързината на постъпленията на приходите от продажби
2. форми и начини на разплащане за реализираната продукция – да се има предвид предварително/последващо плащане
3. ценова политика на фирмата – мащаба на цената и мащаба на постъпленията на приходите да са съобразени с качеството на продукта
4. оказването на различни видове услуги при продажбата на продукция – особено на транспортни услуги и доставянето на продукцията до клиента
5. сервизно обслужване на продукцията от дадено предприятие, съчетано с консултантски услуги на клиентите
6. рекламна дейност
Б) Фактори, свързани с приходи от продажби на стоки
І. Фактори, свързани с организацията на снабдяването и доставката на стоки в търг. мрежа. Да се има предвид:
1. обема, количеството на стоките за продажба – този фактор е в правопропорционална зависимост от размера на приходите от продажби
2. асортиментно разнообразие на доставените в търг. мрежа стоки – зависимостта е правопропорционална с постъпленията на приходите от продажби
3. сезонността и ритмичността на постъпленията на стоки в търг. мрежа – дава отражение върху сезонността и ритмичното постъпление на приходите в търг. фирма
ІІ. Фактори, свързани с организацията на продажбите на стоки от търг. мрежа
1. брой на търг. обекти и пропускателна способност на търг. обекти – зависимостта с приходите е правопропорционална
2. местоположение на търг. обекти
3. форми и начини на обслужване на клиентите – постъплението на приходите е по-голямо при съвременните форми на обслужване на клиентите (потребителите)
4. начини на разплащане с доставчиците и клиентите
5. ценова политика и транспортно и сервизно обслужване
В) Фактори, влияещи върху приходите от услуги
1. брой на обектите за оказване на определена услуга – приходите са в правопропорционална зависимост от броя на обектите
2. капацитетни възможности за обектите за оказване на услуги
3. техническа, технологична и материална осигуреност на обектите, оказващи услуги на клиентите
4. разнообразие на оказваните услуги
5. качество на услугите и бързина