Лекции по Икономика

39. Анализ на печалбата от продажби на продукция, стоки и услуги.

Печалбата от продажба на продукция, стоки и услуги е най-важният и определящ елемент в общата печалба на предприятието. Това от своя страна налага при извършване на анализа да се отдели специално внимание на печалбата от продажби. Този подход на анализа е винаги оправдан като се има предвид значимостта конкретно на този вид печалба за фирмения бизнес.
Анализът на печалбата от продажби започва със съпоставянето на приходите от продажби с разходите за производство и продажби на продукцията, т.е. изхождаме от механизма за формиране на печалбата и модела за нейното анализиране на първо аналитично равнище. Чрез този модел може да бъде измерено най-общо влиянието на приходите от продажби и разходите за производство и продажби, като отново използваме способа на верижните замествания.
Анализът на печалбата от продажби следва да се конкретизира посредством детайлизиране на общите фактори от първо равнище в частни детайлизирани фактори от второ равнище, т.е. чрез измерване влиянието на видовете приходи и разходи върху печалбата от продажби. Информация за конкретизиране на анализа може да се вземе от с/ка 701. В дебитната част на сметката се съдържа информация за всички разходи, които се приемат за преки фактори за формиране на печалбата от продажби. В кредитната част се съдържа информация за приходите от продажби на продукция. Следователно печалбата от продажби може да се получи в аналитичен вид посредством пряко съпоставяне на дебитната и кредитната част.
При анализа на печалбата от продажби трябва да се съблюдава принципната постановка, че тази печалба е разлика между приходите от продажби без ДДС и съкратената себестойност, т.е. основните производствени и технологични разходи. Следователно разходите за продажби на продукция и разходите за организация и управление тук не се включват. Това обаче не изключва възможността в хода на извършване на анализа, особено за вътрешни нужди на мениджърите, да се работи освен със съкратената и с търговската и пълната себестойност. В търговската себестойност освен съкратената се включват разходите за продажби на продукция. А в пълната себестойност към търговската се прибавят разходите за организация и управление. Подобно групиране на разходите за себестойността дава възможност за разработване на различни модели, които са адекватни на нуждите на управление.