Лекции по Икономика

40. Анализ на маржиналния доход от продукция, стоки и услуги.

Маржиналният доход като понятие произхожда от понятието “марж”, което означава разлика, излишък или в случая става въпрос за разлика в цената, по която се купува и продава нещо, която следва да покрие разходите по определена сделка. В банковото дело маржът се тълкува като разлика между лихвата за отпуснати заеми и изплащаната лихва на вложителите. От чисто практически позиции маржиналният доход се тълкува като разлика между нетния размер на постъпленията от продажби и съкратената себестойност (основните разходи).
От посочения модел става ясно, че на първо аналитично равнище действат 2 основни фактора върху марж. доход, а именно: нетните постъпления от продажби и съкратената себестойност. Нетните постъпления от продажби зависят от количеството продадена продукция и от средната продажна цена на тази продукция.
От своя страна производствените разходи зависят също от количеството произвеждана и продавана продукция и от средната съкратена себестойност на единица продукция.

Следователно марж. доход от дадена дейност и конкретно от определен продукт на труда може да се представи посредством следния модел:

За цялата продукция марж. доход се определя:
Методиката на анализа на марж. доход предвижда най-напред да бъде извършен сравнителен анализ, като за целта се прави съпоставка между получения марж. доход през текущия период и получения марж. доход през базисния период. По-нататък се определя влиянието на отделните фактори, допринесли в една или друга степен за изменението на марж. доход през отчетния период. За извършване на факторния анализ на марж. доход най-подходящ е способът на верижното заместване (когато се отнася за една дейност или един продукт). Когато се анализират факторите за всички дейности или всички продукти по-подходящ е способът на коригираните показатели. Това е възможно при условие, че няма различие в асортимента на продаваната продукция през текущия период. При извършване на факторния анализ задължително определяме влиянието на следните фактори:
 настъпили изменения в натуралния обем на дейността и в отделните видове дейности;
 настъпили изменения в структурата на натуралния обем
 от гл.т. на това, че при различните видове продукция марж. доход от единица продукция е различен, следва да се има предвид и промяната в марж. доход на единица продукция от различните видове продукция.
Тъй като в повечето от анализираните случаи има различия в асортимента на произвежданата и продавана продукция в подобна ситуация факторите, които оказват влияние върху марж. доход са следните:
 продавана продукция през базисния период, но непродавана през отчетния период – влиянието на този фактор е отрицателно, тъй като вече няма приходи от преустановената за производство продукция;
 продавана продукция през текущия период (анализирания), но непродавана през базисния период – влиянието на този фактор е положително;
 разликата между сумата на марж. доход през анализирания текущ период и сумата на марж. доход през базисния период, но за сравнима продукция, т.е. за онази продукция, която е продавана и през двата периода.
При анализа на марж. доход в чисто търговска дейност задължително се определя влиянието на следните фактори:
 настъпили промени в обема на търг. дейност, т.е. настъпили изменения в стокооборота;
 настъпили изменения в равнището на брутния доход от търговската дейност;
 настъпили изменения в сумата и равнището на основните разходи за обръщението.
За определяне влиянието на посочените фактори е подходящ способът на верижните замествания.