Лекции по Икономика

3. Всеобщо финансово предлагане – заличаване на границите във финансовия сектор

Allfinanz
Bankassurance
Interbancaria
Ако разгледаме еволючията на два от основните сектора от ФУслуги – Банкерството и застраховането ще установим редица сходства.Тя се обособява в 3 фази. При банкерството тези фази / етапи са следните:
• от началото на ХХ век до 50-те години на ХХ век. – Този етап се отличава с ясно профилиране на универсално и специализирано банкерство. На този етап също така банковите сделки се развиват напълно самостоятелно и стратегията на банките е била преди всичко продуктово регламентирана. Налагани са строги регулации в/у банковата дейност, които са били основно с административен характер / Напр. Лихвени тавани /. Строг валутен контрол и ограничение на движението на капиталови потоци м/у страните. Имало е редица картелни споразумения в банковия бранш с цел ограничаване целящи ценовата конкуренция м/у банките.
• м/у 60 и 80-те год. На ХХ век. Изостряне на конкуренцията в банковия сектор. Легализация и дерегулиране на банковата дейност т.е. премахване на неефективното административно ограничение, постепенно премахване на кредитните тавани. Отменят се ограниченията в/у клоновото разрастване на банките и се либерализира трансграничното банкиране. Банките започват за преоткриват масовия дребния клиент. На лице е активната конкурентна борба не само м/у самите банки, но и м/у банките и небанковите банкоподобни ФИ.
Острата конкурентна борба е по линия ценообразуването и качеството на банковите услуги. Постепенно банките започват да преориентират своята стратегия от продуктите към клиентите / по-важни стават потребностите на клиента /. През този етап се осъществяват и първите стъпки в международно сътрудничество и стандартизиране при надзора в/у банките и по отношение на банковите регулации. В тази връзка с най-голямо значение е създаването на Базелския комитет за банков надзор.
• От 90-те год. на ХХ век. Наблюдава се развитие на ФПредлагане извън часния банков сектор и навлизане на банките в съседни бизнес сфери. Като ключов фактор за успеха на кредитните институции се обособява способността им да отговарят на очакванията, притенциите и потребностите и капризите на клиентите. Силно развитие получават сделките по управление на капитала и имуществото на клиентите. Консултанското банкиране и портфейлните инвестиции, сделките по изкупуване и сливания на компании, услуги за имуществено силна частна клиентела т.е. за богати лица и фамилии / Private banking /. Банките се сблъскват с така наречения натиск на разходите, което ги принуждава да преусмислят своята организация и процесна структураи да предприемат мерки за реинжинеринг на своя бизнес. Става все по-трудно да се поддържат чистите модели на организационно структурно изграждане. На този фон банките са принудени да търсят не простополета за успешен бизнес, но и спасителни алтернативи за оцеляване, включително ч/з коопериране с други Ф Посредници.
Що се отнася до застрахователния бранш промените в този бизнес са доста сходни с банковия. Развитието на ЗУслуги също преминава през 3 фази/етапа, много близки до банковите:
• Продуктова ориентация на ЗПП, т.е. акцента е в/у предлаганите продукти и управляването на рисковите съвкупности.
• Отличава се със засилена конкуренция и замяна на продуктовата ориентация с ориентация към потребностите на клиентите. Започва да се държи сметка за качеството на застрахователните услуги, които като правило покриват стандартни масови потребности.
• Насищане на застрахователните пазари със сходни взаимозаменяеми продукти, което действа като катализатор за действащата клиентска ориентация на ЗБизнес и акцент в/у потребностите на определените групи клиенти. Очакванията на настоящите и потенциалните клиенти застава в центъра на ЗМаркетинг. На този фон текат и процеси на концентрация в ЗБранш на национално и международно ниво т.е. сливане на ЗКомпании.
И при Банките и при ЗКомпании вниманието се насочва към към клиентите при това и Банките и ЗКомпании се ориентират към едни и същи групи клиенти и предлагат в голяма степен сходни продукти и услуги. Всичко това предизвиква пр-си по взаимно проникване на банките на ЗПазар и обратно.
Оказва се, че класическите форми за пройзводство и предлагане на ФУслуги не издържат на динамиката на ФПазари и на промяната в поведението и нагласата на самите клиенти.
Също така настъпват и сериозни промени в средата е която действат ФИ. По-важните от тях са непрекъснатост на ФТърговия по модела „7 х 24 = 365”. Търговия в режим online в internet, в комуникационните технологии. ФИ срещат конкурент и в лицето на различни интернет компании, които могат да изграждат собствени портали за ФТърговия. Децентрализиране на пазарите и достигане на max близост до клиентите. Сътрудничество и стандартизиране на регулациите и надзора във ФСектор.