Лекции по Икономика

2. Обзор на финансовите институции

ФИ оформет облика на ФСектор или ФСистема в една икономика.
ФСистема може да се разглежда като своеобразен механизъм, които свирзва лицата, фирмите, институциите, притежаващи временно свободни средства и лицата, фирмите, институциите, които търсят средства за финансиране на своите дейности или разходи / става дума за трансфер на фондове / средства от едни към други /. Тук определяме 2 вида финансиране:
• директно / пряко
• Индиректно / непряко
В институционален аспект ФСектор вкючва разнообразие от ФИ. ФИ, ч/з които се осъществява прякото финансиране най-общо се наричат инвестиционни посредници. При прякото финансиране се извършва емисия на ценни книжа от компаниите, фирмите и тези ЦК се пласират сред инвеститоритепритежаващи свободни капитали / средства / ФИ в този случай организират самите пазари на ЦК и участват в първичната и вторичната търговия с ЦК. Първичния пазар се отнася до емисията на нови ЦК от корпорациите т.е. на този пазар те акомулират средства.
ИПосредници / финансово – брокерски къщи, търговски банки / предлагат следните услуги на първичния пазар. Underwriting т.е. поемане на емисията на ЦК и последващото им пласиране сред инвеститорите.
Много често компаниите за ЦК образуват синдикати, като всеки член на синдиката поема част от емисията. Възможно е ИПосредници да изкупят цялата емисия след което да я продадат на краен инвеститор. Възможно е ИПосредник да поема ангажименти за отпускане на заем за тази част от емисията ЦК, която е останала непласирана. На вторичния пазар на ЦК се извършва последваща покупко – продажба на вече емитирани ЦК. На тези пазари ФИ могат да действат като дилъри или като брокери. Когато една ФИ деиства като дилър, това означава, че тя купува и продава ЦК за собствена сметка. Формира запаси от ЦК и по този начин формират рискови експозиции / излагат се на риск /. Те обявяват котировки „купува” и „продава”
Bid цена на която са готови да купуват
Ask цена на която продават
Spread разликата м/у bid и ask / печалба за ФИ / Рискова премия/
Част от ФИ действат като market makers т.е. те са задължени за сключват сделки по обявените цени „купува” „продава” винаги когато клиентите искат това / Те организират пазара и осигуряват ликвидност на пазара на ЦК /
Ликвидност – преврущане на Актив в пари. Най-ликвиден Актив са краткосрочните акции. Абсолютен ликвид са парите. Недвижимите имоти и сгради са най-ниско ликвидни.
Когати ФИ действа като брокер те изпълняват поръчки за покупка или продажба на ЦК за сметка на своите клиенти т.е. брокерите насочват поръчките за изпълнение към финдовата борса или към организирания извън борсов пазар на ЦК. Извънборсовия пазар на ЦК се организира от инвестиционни посредници и техните асоциации. Изискванията / правилата за покупко-продажба на ЦК там са по-малко строги в сравнение с на борсата.
ФИ предлагат и други услуги на пазарите на ЦК, напринер отчитане на собственост в/у ЦК, съхранение на ЦК, поверително управление на ЦК и активи. Участват в сделки за покупко – продажба или трансформации на компании, сливания и т.н.
ФИ ч/з които се осъществява непракото индиректно финансиране се нар. ФПосредници. Те емитират собствени ЦК или използват различни договори, за да привличат свободните средства на икономическите субекти. След това за своя сметка и риск насочват тези средства в заеми, инвестират в различни видове ЦК и осигурчват финансиране на тези които имат нужда от средства за своята дейност или за покриване на разходите си.
ФПосредници се разделят на 2 основни групи:
• Кредитни институции – само те могат да привличат публично влогове или депозити от неограничен брой лица. Това са институции, които отговарят на легалната дефиниция за банка и изпълняват минималните изисквания за банкова дейност. След това те насочват акумулираните стредства за своя сметка и риск под формата на заеми и инвестиции в ЦК. В групата на Кредитните Ин. Се включват търговските банки, спестовните банки, кооперативните банки. Те могат да привличат депозити. В категорията на Кредитните Ин. Се включват и дружествата за емисия на електронни пари.
• Недепозитни ФИ – нямат право да привличат влогове, т.е. те акомулират средства ч/з емисии на ЦК, или използването на различни договори – застрахователни, социално-осигурителни договори / ЗК, Пенсионни фондове, инвестиционни фондове /
• ФКомпании, специализирани в ипотечното или потребителското кредитиране се разглеждат като банкоподобни ФИ / non bank banks /