Лекции по Икономика

1. Контракти, институции и пазар

Контракти – Договор отностно плащания, който фиксират задълженията на страните, който трябва да се извършват веднага или на една по-късна дата. Влияят се от:
• Времето
• Рискът
• Информацията
Те представляват съдържание на основните процеси в сферата на Ф.Търговия. Тази околна среда представлява система.
Всички заинтересовани лица се нар. Stakeholders.
Поведение на мениджмънта на институциите зависи от динамиката на околната стеда и комплексноста. Те са свързани с определен риск, които се определя като шанс за успех / шанс за позициониране на институцията /

Причини за съществуването на комплаекса „Времева ножица” се синтезират като глобализация на бизнеса на ключови финансови пазари. Мултикултурни институции.
Мениджмънта е начин на мислене и поведение на управленческия персонал.
Дерегулиране и регулиране – Замяна на определени правни норми с по-либерални от тях / забрани за конкуренция, отпадане на фиксирани курсове и др. Забрани за филияли зад граница /
Наднационалното регилиране замества националното.
Новите бизнес модели, които се формират по различни схеми / сливане и поглъщане, интеграция /или по самостоятелен път / разтеж на новите бизнес модели по същество са интегриранимодели. Новите бизнес модели са по-важни от новите продукти.
Клиентски центриран бизнес – Costom centre
Услугата следва клиента, а не обратното. Качеството е много сериозен критерии. Банките са най-консервативните институции. Предлагаме ниско качество на ФИ / банките /
Конкурентът – потенциялен бизнес партньор
Изнасяне на нерентабилни сделки към партньор се нар. Outsourting ( IT )
Интегриран бизнес модел:
Инвестиционно банкиране
Финансово банкиране
Застрахователни услуги
Пенсионно осигуряване
Всяка ФИ има „вход”, „същински услуги” и „изход”
„Вход” – имаме ресурси, разходи / финансов – собств. Капитал, материални ресурси и др. /
Влизаме в същинското производство – създаваме услугата

Медийна дистрибуция / интернет, GSM, Lab /
Самообслужване – терминали
Обществен начин. Клиентът избира каналът от множеството на каналното предлагане, а не институцията. Представят се съвършенно нови техники на представяне, които отдавна не се отчитат финансово / диривати /
Контракт за финансиране – договор, които предвижда прехвърляне на капитал към получател с цел временно или постоянно финансиране на потребностите му / банков заем /.
Финансова услуга – Вид пазарна услуга, предлагана от специализирано ПП във връзка със сключване или изпълнение на осъществяването на един финансов контракт.
ПП за финансови услуги – ПП имащи различен правно – организационнен статут, но преобладаващо те са кооперативни структури, които предлагат финансови услуги в качеството на специализирал се Финансов посредник.
Фин.посредник – свързва търсещите и предлагащите лица и институции, предлагащи фин.услуги

Исторически първите ФПосредници са банките.
ФИ – небанки:
Застрахователни институции / ЗИ / - ФПосредник, които редуцира потенциала несигурност пред клиента и дава обещетение при злаполука на клиента.
Пенсионно Осигурителни Компании / ПОК / - предлагат специфични услуги на широк кръг от клиенти.
Инвестиционни Фондове / ИФ / - от различен характер
Финансиви Конгломерати – Глобални ФИ. Те се стемят да осигурят всички услуги на клиента по всеки жизнен цикъл / „от люлката да гроба” /. Финансовите конгломерати се водят обикновенно от Банки или Застрахователни компании.
Качество на обслужването – Totalhand manegment
Share holder – Volue – maximizing
Акционер – максимизиране на цената на собствения капитал
Служител – Адекватно стимулиране
Клиент – преврущане на клиента в рентабилен, за да е печеливша и банката
Обшество – да буде призната в Обществото „good citizen”
Главна стратегическа цел на мениджмънта е повишаване на акционерната полза. От тази цел произтичат основните подгрупоцели, които са:
• рентабилност на собствения капитал
• доходност на акциите / max /
• Повишаване рентабилноста на активите
• Повишаване рентабилноста на инвестициите
Печалбата е финансов показател, които не се третира като главна стратегическа цел, а е резултат от главната цел. Освен тези цели стратегическия мениджмънт определя и други - нефинансови цели. Например подобряване имиджа на кооперацията, обогатяване качеството на обслужване и т.н. и тези цели са представителни / имиджови / цели и принципно трудно се измерват и дали са постигнати се измерва индиректно.
• разширява се клиентската маса
• намалява се квота на недоволни клиенти
• обогатява се финансовата култура
Особеност на ФУслуги е техният нематериален и абстрактен характер / така те изглеждат мистериозни, нечестни. Абстрактността идва от там, че пройзводството на нематериални услуги не е известно на широката публика и тези които не са ангажирани с това.