Лекции по Икономика

21. Последващи събития при одита

Последващи събития – благоприятни или не се приемат тези, които настъпват след датата на баланса. Те са 3 групи:
1. събития настъпили до датата на изготвяне на одиторския доклад – одиторския трябва да извърши процедури, които гарантират, че всички събития до датата на одиторския доклад, налагащи корекции или оповестяване са били установени и са били провилно отчетени чрез корекции или оповестяване. Подобни процедури могат да включват тестове за разграничаване на МЗ преди и след края на периода с оглед определяне на нетната им реализируема стойност, проверка на събраните вземания и на приходите от продажби след датата на баланса.
Тази дейност включва следното:
 проверка на установените от ръководството процедури за определяне на последващи събития;
 запознаване с протокол от събранието на акционерите или на съвета на директорите, които са проведени след края на периода;
 запознаване с последните междинни ФО;
 допълнителни запитвания до адвокатите на предприятието, относно съдебни дела и искове.
 Получаване на отговор от ръководството за запитвания, относно вида на последващо събитие, което би могло да окаже влияние върху ФО, като например: дали са поети нови задължения, заеми или гаранции, дали е осъществена или е планираноа продажба на акции; дали са унищожени активи при пожар или други бедствия; дали са извършени или се пранират необичайни счетоводни корекции и др.
Когато одиторът установи събитие, което има значение за ФО той трябва да обмисли, дали тези събития са подходящо осчетоводени и адекватно оповестени във ФО.
2. събития установени след датата на одиторския доклад, но преди издаването на ФО. В този случай одиторът не носи отговорност за извършване на процедури или отправяне на запитвания след датата на одиторския доклад. Отговорността се носи от ръководството да информира одитора. Въпреки, че одиторът няма задължение активно да търси доказателства за събития нестъпващи след датата на одиторския доклад, той не може да има съществено влияние върху ФО, той трябва да помисли дали отчета се нуждае от изменение и да обсъди с ръководството този въпрос. Ако ръководсвото приеме да промени ФО одиторът трябва да извърши процедури съобразно конкретните обстоятелства и да представи нов доклад с нова по-късна от предната дата. Ако ръководството не промени ФО съобразно новите обстоятелства - одиторът трябва да изрази квалифицирано или „-„ мнение.
3. събития установени след разпространението на ФО – одиторът не носи отговорност за отправени запитвания, относно отчета. Ако му стане известне факт, който е съществувал към датата на одиторския доклад и би станал причина той да модифицира доклада, одиторът трябва да помисли дали ФО се нуждае от преработка, да обсъди въпроса с ръководството и да предпиреме действия, които са подходящи съобразно конкретните обстоятелства. Ако ръководстово реши да промени ФО, одиторът следва да извърши необходимите процедури и да издаде нов одиторски доклад, като детайлно посочи причината за промяната на преди това издадения ФО с препращане към приложението към отчета, разглеждащо по обстойно причините за преработването. При полежение, че ръководството не предприеме действие за промяна във ФО, одиторът следва да инормира съвета на директорите. Тези действия ще зависят от законовите права и задължения на одитора, както и от препоръките на неговия юридически съветник.