Лекции по Икономика

3. Функции и задачи на управлението на разходите в съвременните условия.

Развитието на „управлението на разходите” като научна и практико-приложна дисциплина продължава и днес. Мнозина автори, особено тези работещи в сферата на управленското счетоводство продължават да отричат съществуването му. Неоспорим факт, обаче е, че все повече компании, включително и в България, започват да прилагат принципите на мениджмънта на разходите с цел ефективно управление на ресурсите.
Основните функции на стратегическото управление на разходите в съвременните условия продължават да са тези свързани с функциите на класическия мениджмънт. Това са:
- Изготвяне на дългосрочни и краткосрочни планове за разходите на предприятието – тази функция произтича от управленската функция планиране. Тук важно е да се осъзнае, че отричането на планирането на стопанската дейност в началните години на прехода към пазарна икономика, доведе до хаотичното развитие на бизнеса у нас, което бе последвано от фалити, унищожаване на традиционни за българската икономика производства, загуба на пазари. Планирането на разходите в предприятията има огромно значение, което се изразява във възможността на мениджърите лесно да контролират изпълнението им, да виждат тесните места и в срок да отстраняват проблемите. Ето защо планирането на разходите или т.нар. изготвяне на бюджети е важна стъпка към ефективно управление на фирмените разходи.
- Реализация на заложените в плана параметри – тази функция произтича от функцията мотивиране и насочване (управление). Нейната основна цел е делегиране на различни правомощия на ключовите звена в предприятието за разходване на ресурси, с цел осъществяване на стопанската дейност.
- Контрол на изпълнението – управленската функция контрол. Нейната основна цел е измерването на параметрите на стопанската дейност в процеса нейното протичане с цел установяване, недостига или излишъка на ресурс. Контролните функции в съвременните условия са делегирани от висшия мениджмънт на ръководителите на т.нар. „разходни центрове” (термин с който ще се запознаем на по късен етап).
- Анализ на резултатите и обратна връзка – анализирайки резултатите получени при контрола на изпълнението се вземат решенията за бъдещи коригиращи действия от страна на мениджърите. Тук възможните резултати са два – коригиране на плана или засилване на контрола на изпълнението.
Описаните функции на управлението на разходите показва ясно чертае процеса на вземане на решения във връзка с разходите на предприятието. Към всяка от тези четири функции могат да бъдат определение по няколко основни задачи. Към формирането на дългосрочни и краткосрочни планове и тяхното реализиране (т.е. първа и втора функция):
• Дефиниране на целите;
• Идентифициране на алтернативите;
• Оценяване на избора;
• Насочване и мотивиране.
Към контрола на изпълнението спадат:
• Установяване на измерители на резултатите от дейността;
• Регистриране на резултатите;
• Изчисляване на отклоненията.
Оценяването се свързва преди всичко с осигуряване на обратна връзка към мениджмънта във връзка с изпълнението на поставените цели, анализ на резултатите и идентифициране на проблемите.
Прилагането на „управлението на разходите” като елемент от съвременния мениджмънт на фирмата включва в себе си и изграждането на цялостна интегрирана система. Тя включва в себе си освен единния планов бюджет, планове за разходите за всеки разходен център. По този начин се постига по висока степен на контрол на разходите за всяка дейност вътре във фирмата. Възможностите за регулиране и адекватно изпълнение на разходите се увеличават, поради което е възможно постигането на значително по-ниска себестойност и гарантирана висока печалба.
Тези функции и задачи се реализират, чрез система от анализи на разходите, като се започне от традиционните финансово-счетоводни анализи по отношение на разходите в предприятието и се стигне до концепциите за анализ по веригата на стойността, анализ на стратегическо позициониране, анализ на разходите, обема и печалбата и др.
В заключение трябва да отбележим, че изграждането на стройна система за управление на разходите в предприятието е труден процес изискваш правилно класифициране на разходите, определяне на тяхното място и значение при калкулиране себестойността на продукцията, изготвяне на бюджети и контрол на тяхното изпълнение и не на последно място анализ на резултатите и вземане на конкретни решения за отстраняване на тесните места при организиране и реализиране на основните функции на стопанските организации. Именно с това ще се занимаваме през курса на обучение по дисциплината „управление на разходите”.