Лекции по Икономика

5. Класически подходи към управлението

Школата на научното управление се свързва с името и идеята на Фредерик Тейлър (САЩ). Към нея се отнасят изследователи, които се занимават с научната организация на труда и производството – изучаване на движенията, микроелементите и нормативите, формализиране на планирането, заплащането на труда. Обединяват се в единна концепция под влияние на идеите на Фредерик Тейлър в школа за разработване на научните основи на управлението на производството.
Разценки чрез точни знания. Работната заплата и нейната роля за интензификация на труда. В доклада “Потребността на капитала от високо заплатен труд” В.Партридж противопоставя на общоприетия принцип “Колкото е по-малка заплатата, толкова е по-голяма печалбата” – “Повишаването на заплатата води до изпреварващо повишаване на печалбата”.
Фр.Тейлър – доклад на тема “Система за сделно заплащане” обединява два въпроса: за рационалната система на работната заплата и новите методи за организацията на труда. Изводите се свеждат до:
- работната заплата се заплаща на човека, не на работното място
- установяването на разценки трябва да се базира на точното знание, не на догадки
- разценките трябва да са еднообразни и справедливи
- работната заплата, която се базира на точни знания създава по-добри работници и им дава възможност да печелят повече
Управление на фабриката – един от основните принципи “високата работна заплата осигурява евтина продукция”. На всеки работник трябва да се възлага по-сложна работа, отколкото са неговите умения, той трябва да бъде поощряван. В раздела “Администрация” подлага на критика съществуващата система на линейно управление и я заменя с функционална. За пръв път издига идеята за създаване на планов отдел. Излага също и идеята за разчленяване на операциите на прости елементи

Принципи на научното управление – администрацията трябва да разработи нормите, да обучи работниците, да провежда подбор за работниците за всяка работа; осъществява сътрудничество с работниците и равномерно разпределяне на задълженията им.
Разработване на норми
РЕЗЮМЕ: съчетаване на четири елемента за повишаване производителността на труда: подбор на работниците; определяне на задания; определяне на норми от време; определяне на метода на работа
Фредерик Тейлър въвежда и функционалното управление и отделя четири групи от функции на управленския труд: избор на цели; избор на средства; подготовка на средства; контрол на резултатите.

Школа на административното управление – свързана с името на Анри Файол (Франция) и неговите последователи, които насочват своето внимание към административната теория и практика за управление на предприятието. Заслугата му е постановката на въпроса за отделяне на административната дейност като обособен предмет на изследване.
Разделяне на всички операции, които имат място в едно предприятие на шест групи:
- технически (производство, изготвяне, преработка)
- търговски (покупка, продажба, обмяна)
- финансови (търсене на капитали и управлението им)
- охранителни (охрана на имуществото и хората)
- отчетни (инвентар, баланс, издръжка, статистика)
- административни (предвиждане, организиране, разпореди-телство, съгласуване, контрол)
Разграничава функциите на управлението от функциите на администрирането. Анри Файол обосновава и необходимостта от щабни специалисти и щаб, но за разлика от Фредерик Тейлър, щабът е на пряко подчинение на линейния ръководител.
Неговата школа акцентира единствено на формалните организации. Научно разработват:
- систематизиран подход на общия процес на управление на цялата организация
- функциите на управлението
- развитие принципите на организация на административна дейност