Лекции по Икономика

6. Правни последици и счетоводни процедури при не изправност иа акционера

Качеството "неизправност" на акционер спрямо дружеството може да възникне само след появата на правните фигури "акционерно дружество" и "акционер, притежаващ акции". Неизправност на акционера по смисъла на Търговския закон е налице едва след вписване на дружеството в търговския регистър, за пълното покриване на капитала и се отнася само за акционери, записали акции, чиято стойност към момента на учредяване не е напълно покрита, но вече притежават временни удостоверения или акции, които им придават качеството на акционери.
Акционерът, който е задължен за непаричните си вноски дължи обезщетение за действителни вреди, които дружеството е понесло, ако уговорената непарична вноска не бъде направена в срок или направената не съответства на уговорената. В този случай дружеството следва общите правила на гражданското право. Неизправният акционер дължи неустойка, чийто размер изрично трябва да бъде уреден е устава.
Длъжникът не се освобождава от задължението си, като наред с това дължи и лихви от деня, в който вземането на дружеството е станало изискуемо. Размерът на лихвата, както и специфичните последици от неизплащането са предмет на регламентиране в устава на дружеството.


1.За отразяване промяната в характера на информацията за
ршчетните отношения, в размер на необслуженото задължение:
Д-т с/ка 426-2 Неизправни акционери
- анал. с/ка на съответния акционер
К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от
дружеството записани акции
- анал. с/ка на съответния акционер
2. За начисляване на санкциите, предвидени в устава:
Д-т с/ка 426-2 Неизправни акционери
- анал. с/ка на съответния акционер
К-т с/ка 721 Приходи от лихви
К-т с/ка 709 Други приходи
След изтичане на уставния срок за издължаване на вноската към акционера се отправя покана в едномесечен срок, с което се преминава към процедура на неговото изключване.
Изислючването има за акционера три правни последици:
а) обезсилване на неговите акции;
б) конфискуване на направената до момента вноска и отнасянето
й във фонд „Резервен";
в) съответните лихви за забава или неустойката след окончателно приключване на разчетното отношение продължават да сетърсят по гражданско-правен ред. Обезсилването на акциите е свързано с прекратяване на членственото правоотношение. Даде¬ните на акционера акции се изземват и унищожават, като на тяхно място се издават други, които се предлагат за продажба на вече съществуващите акционери и след това на трети лица.
Конфискуването на направената вноска и нейното отнасяне вън фонд „Резервен" на практика е свързано с елементарен счетоводен трансфер на капиталови източници в рамките на собствения капитал, процедура, която може да бъде илюстрирана със следния пример:
Ако се изходи от логиката, възприета при апортирането счето-водно записване при връщане на непаричната вноска би следвало да бъде обратно:
с номиналната стойност на акциите

с балансовата стойност на
предоставения като апорт актив
Д-т с/ка 101 Основен капитал
К-т с/ки р-л 2 Сметки за дълго¬трайни активи респ.с/ки р-л
3 Сметки за стоково-материални запаси
респ.с/ки р-л 4 Сметки за разчети
респ.с/ки гр. 51 Краткосрочни финансови активи
респ.с/ки гр. 61 Разходи за дейноста
К-т с/ка 105 Премии, свързани с положителната
с капитал разлика
. Слс дователно, при връщането на непаричната вноска е налице огледални сделка. Това налага за оценъчна база на сделката да се приеме справедливата цена на непаричния актив, определена от вещи лица, но към момента на връщане на актива.