Лекции по Икономика

6. Банки


Най-развития сектор. Почти всички банки у нас са членове на международни банкови групи. От балансите на банките се вижда най-точно какво правят те / основната им дейност /.

Баланс на банкова система към 31.12.2006г. / Инфо е като % /
Актив                                                                                                                                                в %
1. Парични средства в каса и по разплащателна с/ка в БНБ                                                     10.80 %
2. Вземания от ФИ ( нето )    / междубанкови депозити /                                                            20.43 %
3. Вземания по РЕПО сделки с ЦК                                                                                                  00.60 %
4. Оборотен портфейл                                                                                                                  05.31 %
5. Инвестиционен портфейл                                                                                                          07.41 %
6. Кредити за нефинансови и др.клиенти                                                                                    53.97 %
                        Търговски и селскостопански                                             33.70 %
                        Потребителски и жилищни                                                  19.36 %
7. Минус специфични провизии                                                                                                    (1.59)%
8. Активи за препродажба                                                                                                             00.05 %
9. Инвестиции в дущерни, асоцирани и смесени дружества                                                      00.15 %
10.Др.Активи                                                                                                                                    00.41 %
11.Нематериални активи                                                                                                                00.25 %
12.Сгради и други ДМА                                                                                                                  02.20 %

2. Една банка дава на друга банка свободни средства за определен срок за лихви, включват се и междубанковите заеми, разплащателните с/ки на една банки в друга банка, заени към други фИ.
3. РЕПО сделки – споразумения за обратно изкупуване на ЦК / Банката купува ЦК с уговорката да бъдат продадени обратно, като цените са ясни / могат да се разглеждат като краткосрочен заем. ЦК в тази сделка са емитирани от правителството / съкровищни бонове /.
4. Краткосрочни дългови ЦК – съкровищни бонове, банкови акцепти, депозитни сертификати с падеж до една година.
5. Дългови ЦК, които банката смята да държи по-дълго време или до падежа им / основно съкровищни облигации – емитирани от правителството, може и на др.страни, общински облигации, корпоративни, ипотечни и др.видове дългосрочни дългови ЦК /
6. Кредити отпускани на бизнеса или на домакинствата.
7. ... Се формират за покриване на очаквани загуби от конкретни сделки / те са за сметка на печалбата преди данъчно облагане т.е. третират се като сч.разходи и не се облагат с данъци /, т.е. банката отделя една част от печалбата, за да покрие загубите – ако няма загуба те се реинтегрират – връщат се откъдето са взети / обикновено загубите по кредитите са около 3.4 %/ Когато от кредитите извадим специфичните провизии получаваме нетни кредити.
8. Имущество на банката, от коет тя няма нужда и ще ги продаде.
9. Инчестиции на банката в други ПП в една група.
10. Основно са краткотрайни активи
            Най-отгоре са перата с най-голяма ликвидност. Дългови инструменти / 2, 3, ... /

Пасив                                                                                                                                               в %
1. Депозити на ФИ                                                                                                                          13.34 %
2. Депозити на нефинансови институции и др.клиенти                                                               65.32 %
3. Общо депозити                                                                                                                           78.66 %
4. Задължения по РЕПО сделки                                                                                                      01.03 %
5. Краткосрочни заемни средства                                                                                                00.49 %
6. Дългосрочни заемни средства                                                                                                  06.50 %
7. Подчинен срочен дълг и дългови Капиталови инструменти                                                      01.29 %
8. Други пасиви                                                                                                                               01.63 %
            Общо пасиви                                                                                                                      89.60 %
            Собствен Капитал                                                                                                               10.40 %

1. От друга банка и друга ФИ / разплащателна сметка и др. /
2. На фирми, домакинства и граждани
3. Задължения на банката, които по всяко време могат да се изтеглят / Основни Пасиви /
4. Банката е продала временно ЦК, с уговорката да ги върне обратно
5. Краткосрочни заеми до 1година, от др.банки / вкл. И централната банка / Депозитни сертификати.
6. Най-често заеми от др.банки / бкл. И облигациите, които банките емитират /
7. Нещо средно м/у дълг и Цобствен Капитал.

Основни изводи:
·           И от Актива и от пасива на Баланса ясно личи сферата на тяхната бизнес активност, а именно това, че те са посредници – Привличат свободни средства на едни лица и ги насочват към други. При това банките осъществяват двустранен обмен на дългови инструменти. Привличат средства под формата на дълг и ги насочват след това под формата на дългови инструменти.
·         Стават ясни продуктите, които предлага банката.
·           Банките работят с много малък дял на Собствен Капитал / Те са ФПосредници /. По принцип СК рядко превишава 10 %, а за по-големите банки е около 5 – 6 %. Въпреки това СК изпълнява много важна мисия в банковата дейност.
Защитна мисия на СК – това означава, че той се използва като буфер за покриване на неочаквани загуби от баковата дейност.
Регулативна мисия на СК – Тя се свързва с факта, че регулациите в банковото дело в основната си част установяват определени отношения м/у размера на СК и различни позиции от Актива и Пасива на Баланса
Оперативна мисия – СК се използва за осигуряване на сградите и ДМА, необходими за осъществяване на банковата дейност – сгради, машини, транспортни средства, ...
При банките има много високо равнище на финансов ливъридж, т.е. възвращаемостта на СК се изменя в много голяма степен – в пъти повече от изменението на доходността от банковите активи. Този ефект е резултат от това, че СК е с минимален дял, а по пасивите си банките правят фиксирани плащания или плащания, които се изменят в много малки граници. Ако доходността на Банковите активи се увеличи, тези учеличени доходи няма да доведат до увеличение на изплащаните лихви по пасивите.
ROE – възвращаемост на СК                       / Return on Equity /
ROA – възвращаемост на активите             / Return on Assets /
ROE = ROA * Активи
            СК                                          -  Мултипликатор на капитала
Високите нива на ливъридж са източник на риск – ливъридж риск – той се поема от акционерите.
·         Банките осигуряват качествена трансформация на своите Активи и Пасиви.
Те осъщеатвяват трансформация на падежите / трансформация на матуритетите – срок на падеж на ЦК /. Това означава, че банките съчетават Активи и Пасиви с различен срок на падежа и това излага банката на лихвен риск. Обикновено срокът на падежа на Пасива е по-кратък от на Актива.
Банките осъществяват и трансформация на ликвидността като съчетават Пасивите с висока степен на изискуемост и Активи с по-ниска ликвидност. И това излага банката на ликвиден риск.
·           Голяма част от банковите сделки не намират непосредствено пряко отражение в баланса и се отчитат задбалансово или извънбалансово. Тук се включват кредитни линии / ангажименти /, банкови гаранции, акцепти, авалии.