Лекции по Икономика

7. Застрахователни компании /ЗК/

Разглеждат се в две основни групи според предлаганите З продукти, а именно Животозастрахователни Компании / ЖЗК /, и Общо ЗК / Имуществено /

Животозасрахователни компании / ЖЗК / - като правило продукта, които предлагат – ЗЖивот – има дългосрочен характер. Това означава, че клиентите правят ЗВноски по ЗДоговори или полици в продължение на по-голям брой години. Много често застрахователните полици имат спестовен елемент, т.е. продукта Животозастраховане покрива голяма част от потребностите, които клиентите биха могли да имат и към спестовните продукти на Банката, но мотивите за покупка са потребностите на клиента / вкл. Някои допълнителни потребности – превантивно осигуряване /. Ч/з ЗЖивот клиентите напрактика покриват два вида риск:
1. Да не приживеят срока на застраховката – в този случай се изплаща ЗОбещетение.
2. Рискът да преживее срока на Застраховката – тогава се изплаща спестовният елемент.
Клиентите могат да ползват заем от ЗК покрит, обезпечен с тяхната полица – живот / По аналогичен анчин Банката отпуска обезпечен заем с депозит /.
ЖЗК следователно привличат дългосрочни средства. Това означава, че тези ФИ лесно могат да предвидят постъпленията си от вноски ЗЖ. Освен това много точно могат да се предвидят обезщетенията, които ще се изплащат при настъпване на риска, т.к. има много точна статистика за смъртноста.
Тези ФИ могат най-лесно да управляват своята ликвидност. Това дава възможност на ЖЗК да инвестират дългосрочно привлечените средства в ЦК, Дълготрайни Активи с по-дълъг срок и по-висок инвестиционен риск и те инвестират значителна част от средствата си в акции на компании. Също така те инвестират в облигации / съкровищни, общински, емитирани от фирми, ипотечни облигации/
ЖЗК инвестират и в ЦК емитирани при процеса на секюритизация на активите.
ЖЗК много често инвестират в недвижими имоти, като закупуват акции на компании, притежаващи и управляващи недвижими имоти – директно. Индиректно – като закупуват ЦК емитирани от ИКомпании, инвестирали в недвижима собственост / дългосрочни инвестиции /

Общозастрахователни компании / Имуществено ЗК / - Предлагат застраховки с кратък срок обикновенно 1 година, не могат да разчитат на дългосрочни постъпления от ЗВноски. Възможно е в отделните години да се продават различен обем ЗПолици, което означава, че постъпленията от тях ще варират, от друга страна, изплащането на ЗОбещетения също става на основата на статистическите данни, но техният обем е по-неточен / в определени години се случват бедствия и аварии, случва се и клиентите да маниполират ЗК /.
Те трябва да инвестират с по-нисък риск с ЦК с по-кратък срок / Краткосрочни ЦК и Средносрочни ЦК / и да подържат по-голям % ликвидни активи, въпреки, че ликвидността при тях не е толкова критична като при банките.
Те инвестират в облигации с по-кратък срок, в инструменти на паричния пазар, по-малък % в акции, най-вече в облигации.
Продукта на ИЗК няма спестовен елемент. Той предлага чисто рисково застраховане. ЗК акумулират средства от З.Вноски – ФПосредници.