Лекции по Икономика

8. Пенсионни Фондове /ПФ/

В качеството на ФПосредници се третират само часните ПФ, които действат на основата на фондовия / капитализационен принцип – акумулира средства в дългосрочен план от осигурителни вноски, инвестират постъпленията в подходящи портфейли ЦК и изплащането на пенсиите става от натрупаните във фонда активи и постигнатата доходност.
ЧПФ в развитите страни обикновенно се организират от големи компании/ корпорации /, за да осигурят своите служители. В някои страни се създават ПФ, действащи на капитализационен принцип от правителството или местните органи на власт, но осигуряват само местните хора. У нас ПФ се организират от ПОсигурителни Дружества.
ПФ се делят на две основни групи:
• с дефинирани пенсии
• с дефинирани осигурителни вноски
При първия вид спонсора на фонда поема ангажимент за изплащане на пенсии с предварително определен размер. Конкретната схема за определянето й се фиксира в договорите за ПОсигуряване и зависи от годините работен стаж и заплатата му. Възможно е задълженията по бъдещите пенсии да се окажат по-големи от активите на фонда и в този случай спонсора трябва да прави допълнителни вноски или пък активите на фонда трябва да се инвестират по-рисково, за постигане на по-висока доходност. Целта е фонда да се поддържа в актюерен баланс, т.е. задължително по пенсионния план да са покрити от активите на фонда и от очакваната инвестиционна доходност, ако имуществото на спонсора е недостатъчно, за да се покрие дефицита и спонсора се обяви за несъстоятелен, изплащането на пенсиите се поема от институция, гарантираща пенсионните плащания / правителството /.
ПФ с дефинирани вноски – при тях се правят фиксирани осигурителни вноски / обикновено % от осигурителния доход / и при пенсиониране размерът на пенсията зависи от натрупаните във фонда активи и постигнатата инвестиционна доходност. Следователно размера на пенсията не се гарантира, нито от спонсора т.к. няма да има разминаване м/у Активите на ПФ и задълженията за плащане на пенсиите и следователно инвестиционния риск се поема от осигурените.
ПФ следователно акумулират средства в дългосрочен план имогат да ги инвестират дългосрочно, много по-свободно от ЖЗК. Не е нужно да поддържат голям % високо ликвидни активи
Като най-подходяща инвестиционна алтернатива за ПФ се приемат акциите на компаниите, т.е. ПФ се превръщат в собственици на яаст от бизнеса и тези инвестиции им осигуряват реална доходност защитена от инфлацията.
Облигациите са по-неподходяща алтернатива за ПФ. ПФ инвестират в дългови ЦК – краткосрочно и средносрочно / Облигациите се обезценяват от инфлацията и затова не са подходящи за дългосрочно инвестиране.
Като неподходящи за ПФ се разглеждат и инвестициите в правителствени ЦК, ако са и по-голям дял от активите на фонда, защото при прекомерни инвестиции в Съкровищни ЦК, това напрактика означава, че бъдещите пенсии е се изплащат от правителството.
Като продукт ПО има много общи черти с ЖЗ и със спестовните продукти в банките. Подобно на ЖЗ държавата стимулира ПО като се прилагат данъчни облекчения за осигурителните вноски. Банките в някой страни могат да копират ПФ, като предлагат пенсионни сметки.