Лекции по Икономика

9. Инвестиционни Компании /ИК/

Те се разглеждат като професионални, институционални инвеститори като основната им цел е да предлагат инвест. Продукти на дребната и средна масова клиентела и поемат ангажимента да управляват и инвестират доходоносно средствата на своите клиенти. ИК организират и управляват ИФ. ИФ събират своите средства ч/з емисия на акции, които се пласират сред дребните и средни инвеститори. След това акомулираните средства се инвестират в различнипортфейли от ЦК. Много често ИК организират и управляват фамилия от фондове, като всеки един фонд от фамилията има различни инвестиционни цели. Инвестира в различни видове ЦК и поема различен инвестиционен риск. По този начин осигурява много по-пълен обхват от инвестиционни възможности за дребни и средни инвеститори. Всеки клиент на ИК закупува акциите на този фонд от фамилията, чиято инвестиционна политика е най-близка до предпочитанията на клиента, за разбиранията му за променлив риск и доходност.
Фамилията от фондове управлявани управлявани от една ИК най-често включват следните видове фондове в зависимост от техните инвестиционни цели и в зависимост от финансовите инструменти в които са инвестирани.
1. Фондове с агресивно нарастване на капитала / инвестиране в акции с бърз разтеж /.
2. Балансирани фондове. Те инвестират в по-сигурни ЦК / основно в акции на големи утвърдени компании, които носят стабилен доход /, но при тех потенциала за бърз разтеж в стойноста на акциите е много малък. Инвестират и в привелигировани облигации и акции.
3. Фондове инвестиращи в облигации – доходът които носят тези ИФ е стабилен и сравнително сигурен, нонямат потенциал за разтеж.
4. Фондове на паричния пазар – Най-разпространения ИФ. Те инвестират само в краткосрочни дългови инструменти на паричния пазар / полици, репо сделки с ФИ, съкровищни бонове /
Продукта на фондовия паричен пазар е много близък заместител на спестовните и срочни депозити в банките, но носят малко по-висок доход от тях.
През 70-те, 80-те години тези ИФ са отклонявали към себе си голяма част от средствата на дребните клиенти, които иначе биха се насочили към банковите продукти. Това е принудило банките да иновират собствените си спестовни продукти и те са започнали да откриват сметки копиращи предимствата на ИФ.
Фондове, които инвестират в ЦК на емитенти само от определена страна. По този начин се постига международна диверсификация за средствата на дребните инвеститори.
Има и някои специфични ИК, които инвестират пряко и непряко в недвижима собственост. Real Estate Investment Trust / REITs /. Това са затворен тип ИФ, които емитират акции, а могат да ползват и дългове и събраните средства инвестират в недвижима собственост директни или като закупуват акции на компании притежаващи недвижими имоти / или да инвестират в ипотечни ЦК /. У нас тези компании действат като АД със Специална Инвестиционна Цел / АДСИЦ /. Те биват два вида:
1. може да закупува директно недвижима собственост;
2. може да инвестира във вземания, например да закупува пакети от заеми, обезпечени с ипотека.
Друго делене на ИФ е според тяхната организация. Те могат да бъдат:
• отворени / взаимни /
• затворени / публично търгувани фондове /
Отворения вид фондове се в постоянна готовност да емитират нови акции и да изкупуват обратно своите акции, за целта обявяват цени „купува” и „продава”, които са близки до нетанта стойност на една акция.
Нетна ст-ст на 1 акция = /ст-та на активите на Ф/ - /такса за управление/
/Брой енитирани акции на фонда/
, където /такса за управление/ - % стойност на активите на фонда плюс % от доходността на инвеститорите.
Затворени – емитират фиксиран брой акции и не извършват обратно искупуване. Затова техните акции се търгуват на фондовата борса или на организираните извънборсови пазари. Цените им могат да се отклоняват от нетната стойност на една акция и обикновено следват общото движение на цените на фондовия пазар.