Лекции по Икономика

7. Ситуационен подход в управлението

Ситуационния подход е концепция на управлението в конкретна ситуации, за да бъдат ефективно постигнати поставените цели. Той възниква от реалния опит на ръководителите. С появата и развитието на класическата, бихевиористката и количествената школа, практикуващите ръководители забелязват, че методите, техниките и предписанията, които се предлагат не действат еднакво ефективно и резултатно при всяка ситуация.
Методология – като четири стъпков процес:
- ръководителят трябва да е запознат със средствата за професионално управление от различните школи
- всяка управленска концепция има силни и слаби страни, ръководителя да предвиди вероятните последици
- да определи кои са най-важните фактори
- да умее да обвързва конкретните прийоми