Лекции по Икономика

8. Вътрешна среда на организацията

Обхваща влиянието на променливи, които са резултат от управленски решения вътре в организацията.
Стратегия на организацията – стратегията дава основното направление на развитие; най-общо може да говорим за:
корпоративна стратегия – стратегията на организацията като цяло; печалба, растеж, пазарни дялове; дивиденти
бизнес стратегия – включва всичко онова, което организацията иска да постигне, за да успее; касае клиентите, технологията, усилията на организацията да мотивира персонала. Има две подсистеми – маркетингова и операционна(производствена)

Цели на организацията – целите в организацията са конкретни крайни състояния или някакви желани резултати. Те се разработват както на равнище на организацията като цяло, така и за всяко нейно структурно подразделение, като не трябва да има противоречие.

Структура – това е характеристика на системата. Структурите на организацията, която разглеждаме като система, са: целева, функционална, технологична, организационна, информационна и др.
Организационната структура е йерархична; брой на равнищата на управление и брой на структурните подразделения. Вертикално разпределение на труда; сфера на контрол; необходимост от координация.

Задачи – предписана работа, серия от работи или част от работа, която трябва да бъде изпълнена с предварително установени и в определен ред, т.е. по определена технология.

Технология – най-общо се описва като начин за преобразуване на изходните материали (хора, информация, суровини) за получаване на желана продукция или услуги. Влиянието на тази променлива на управлението (технологията) досега се е определяло в значителна степен от големите обрати в технологията: промишлена революция; стандартизация и механизация; конвейерни поточни линии и мн.др.
Хора – те са централния фактор, независимо от модела на управление. Съществуват три основни аспекта – поведението на отделни хора, на хора в групите и характера на поведението на ръководителя в ролята му на лидер и влиянието на поведението върху отделните хора и групи. Способности; надареност; потребности; очаквания; възприятие; гледна точка; ценности; групи; лидерство