Лекции по Икономика

9. Външна среда на организацията

Две основни групи външни фактори – с пряко и с косвено въздействие на организацията.
Обща характеристика на външната среда:
- взаимна свързаност на факторите на външната среда
- сложност на външната среда
- подвижност на външната среда
- неопределеност на външната среда
Фактори на външната среда с пряко въздействие:
- доставчици – на входа на системата (от гледна точка на системния подход организацията като отворена система има вход и изход) постъпват материали, оборудване, енергия, работна сила и капитали. Организациите следва да доведат до минимум зависимостта си от външната среда, и по-конкретно от доставчиците
- материали – обвързване с повече от един доставчик с цел да се намали риска
- енергия –
- капитали – потенциални инвеститори: банките, заеми от държавата, акционерите и частните лица, купуващи облигации
- трудови ресурси
- закони и държавни органи
- потребители
- конкуренти
- профсъюзи
Фактори на външната среда с косвено значение:
- технологически
- икономически
- социокултурни
- политически
- местно население
Международното обкръжение също е фактор на външната среда