Лекции по Икономика

8. Същност и особености на цените – функции, елементи, система на цените

Същност на цените:
Цената като явление е обвързана с парите и стоките. Цената се проявява
в процеса на размяната и се идентифицира с количеството пари, разменени срещу стока.
Стоките имат стойност, защото за тях са направени разходи за поризводство, дистрибуция, размяна и т.н. Цената е паричния израз на стойността. Цената приравнява стойността на стоките към стойността на парите.
Фактори, определящи динамиката на цените:
- фактори, въздействащи върху изменението на стойността на стоките – такива са специализацията, кооперацията, наличност на ресурсите и тяхното качество, техника на труда, качество на работната сила
- фактори, въздействащи на отклонението на цените от стойността – такива са съотношение търсене – предлагане, монопол на купувача и продавача, потребителските свойства и качество на стоките, социална значимост

Функции на цените:
- балансираща функция - балансиране на търсенето и предлагането
- измерителна функция – приравнява стойността на стоките и парите
- преразпределителна функция – свързана е с равнището на цените и тяхното отклонение от стойността
- стимулираща функция – чрез отклонението се стимулира или ограничава производството и потреблението

Елементи на цената:
Цените са централен елемент на пазарния механизъм. Те активно действат върху пазарните участници. Цената се разпада на няколко елемента, които най-общо са разходи по производството, продажбите и чистия доход.
1. Себестойността / разходите по производството/ са долната граница на цената. При ценообразуването задължително се отчитат всички разходи, защото те са в основата на цената. Разходите са преки – за суровини, материали, заплати и осигуровки и косвени – свързани с управлението на производствената дейност. Косвените разходи не се отнасят в себестойността, а се разпределят пропорционално.
2. Печалба – чрез нея се осигурява задържането на капитал и развитие на стопанската дейност. Печалбата е остатъчна величина между приходите и разходите. Тя се определя от фирмата и планово се включва в цената, т.е. разработва се план за печалба.
3. ДДС – чрез него се реализира и акумулира в държавния бюджет чист доход. ДДС е оборотен и многофазен данък. Начислява се в цената и се внася в държавния бюджет при всяка сделка на българска територия.
4. Търговска отстъпка, надбавка, комисионна. Те са цената на търговската дейност. Определят се като процент от цената на дребно.

Система на цените:
Всички действащи в националното стопанство цени са обвързани в единна система на цените. Чрез нея се реализират функциите на цените.
Характеристика на системата на цените:
- единство – определя се от единството на възпроизводствния процес в националното стопанство и единството на формирането на стойността на стоките
- самостоятелност на отделните подсистеми, изграждащи системата на цените. Между подсистемите има взаимни връзки и въздействия – промяната на цената на коя да е стока предизвиква съответни изменения на цените на другите стоки. При по-голяма производствено технологична връзка между стоките има по-големи въздействия и промени. Цените на някои стоки имат относителна самостоятелност.
Между различните групи цени се проявяват два вида съотношения:
- вертикални – при стоки, свързани в производствено техническия процес, напр. суровини, материали, полуфабрикати, горива, готови стоки
- хоризонтални – за взаимозаменяеми стоки. Могат да са междуотраслови, вътрешноотраслови, вътрешно групови.
Основно цените биват цени на едро и цени на дребно. Цените на едро имат търговски отстъпки, а цените на дребно нямат.