Лекции по Икономика

8. Информационно осигуряване за нуждите на управлението на разходите и връзките му със счетоводната теория.

Очевидните различия между информацията, която носят финансовото и управленското счетоводство определят основните характеристики на управлението на разходите. Резултатите от дейността на предприятието са зависими от системите на управленското счетоводство. Успешното адаптиране на предприятията към непрекъснато изменящата се среда, в която функционират, до голяма степен се гарантира от еволюцията на вътрешно фирмената счетоводна система. Управленското счетоводство е свързано с характеристиките на предприятията, които непрекъснато се променят. Във връзка с това, трябва да се посочат няколко направления в общото развитие и управлението на дейността на предприятието.
Първото направление е системата точно на време (Just-in-time). Това е система на осигуряване на необходимите материални запаси само при наличие на търсене. При тази система стремежът е към поддържане на нулеви материални запаси.
Втората от съвременните насоки в развитието и управлението на дейността на предприятието е подходът на управление, по известен като управление на общото качество (Total Quality Management – TQM). Това е подход на усъвършенстване на конкурентноспособността, гъвкавостта и ефективността на цялата организация.
Новите подходи към управление на дейността на стопанските субекти изискват изключително многообразие от информация. Ограничеността на финансовото счетоводство, свързана с неговите принципи, стандартизирането му чрез различни нормативни актове, не позволява на фирменото управление да търси обосновани решения за бъдещото развитие на предприятието.
Успешното управление е свързано преди всичко с изразходването на ограничените ресурси по рационален начин. Именно поради тази причина се отрежда особено място на функциите на управлението на разходите в съвременните постановки за фирмено управление. Чрез нови методи за бюджетиране, калкулиране, изграждане на системи за управление и контрол на разходите във фирмите. Набирането и анализирането на необходимата информация изцяло зависи от задълбоченото познаване на принципите и същността на управленското счетоводство. От получената и адекватно интерпретирана информация се правят прогнози и стратегии за бъдещото устойчиво развитие на дейността.
Основен носител на информация за нуждите на управлението на разходите е калкулацията на себестойността. Сложният характер на системите на калкулиране, на пресмятане на преките и разпределението на непреките разходи дават необходимата база данни за реализация на дейностите по анализ на разходите, тяхното планиране и контрол.