Лекции по Икономика

7. Съпоставителни характеристики между управленското и финансовото счетоводство.

Основното разграничаване между финансовото и управленското счетоводство се осъществява главно по линията на предназначението на създавания от тях информационен продукт. Управленското счетоводство се характеризира като вътрешно фирмено счетоводство, което обслужва управляващите и персонала в рамките на предприятие. Управляващите в предприятието са лица, които вземат решения за бъдещата дейност. Освен че взимат решения, те са отговорни за направляването, мотивирането и мониторинга на останалите работещи, за което получават финансова и не финансова информация от управленското счетоводство. Потребители на информация от управленското счетоводство са и оперативните работници, които се интересуват от условията и резултата от своята дейност.
Потребителите на информация от финансовото счетоводство са външни като инвеститори, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителства и правителствени служби, както и обществеността. Същността на финансовото счетоводство се състои в регистрирането и класифицирането, в парично изражение, на данните за стопанските операции в обособената стопанска единица в съответствие със съществуващите постановки, принципи, счетоводни стандарти и юридически изисквания, и представяне на тези резултати през и в края на отчетния период. Обобщената информация за финансовото състояние и за ефективността от минали периоди може да се използва като база за прогнозиране и определяне на кръг въпроси за бъдещето, от които потребителите са пряко заинтересувани. Такива са въпросите относно изплащането на дивиденти и възнаграждения, определянето на цените на ценните книжа и способността на предприятието да посрещне своевременно задълженията си. Начинът, по който информацията за минали сделки и събития е отразена във финансовия отчет, може да влияе на възможността за разработването на прогнози на базата на този отчет.
Същевременно външните потребители на информация се интересуват от икономическата информация, която характеризира паричната политика на правителството, брутния вътрешен продукт, данъчната политика, темпа на икономическо развитие и други подобни общи икономически аспекти в развитието на дадена страна.