Лекции по Икономика

6. Връзка на разходите с финансово счетоводните отчети.

Многообразието на разходите от икономическа и управленска гледна точка поражда необходимостта, след тяхното идентифициране да се потърси връзката им с финансовите отчети, т.е. от къде може да бъде набавена необходимата информация за по-нататъшния анализ за нуждите на фирменото управление. Обективна информация за състоянието и динамиката на разходите може да се проследи в изготвяните отчети за приходите и разходите на предприятието. Чрез ОПР могат да се установят и проследят измененията в абсолютните суми на отделните раздели, на групите разходи, както и на отделните статии на разходите в състава на всяка от групите, както и участието им в изменението на общите разходи на предприятието.
Информацията по отношение на видовете разходи получени от отделните части на ОПР е важна, при първичната им класификация, по скоро от счетоводна гледна точка. Ясно могат да бъдат откроени разходите свързани с дейността на стопанската организация. Съществуват обаче, т.нар. суми с корективен характер които в отчета са отбелязани с знак минус. В тези разходи са включени: разходите за придобиване и ликвидация на ДА по стопански начин; увеличението на запасите от продукция и незавършено производство. Това се налага поради факта, че тези разходи ще доведат до нереално намаление на крайния финансов резултат на фирмата, тъй като срещу тях няма реален еквивалент в приходната страна на отчета.
Очевидно е, че една част от информацията необходима за анализирането на разходите с цел тяхното ефективно управление може да се получи от известните ни отчети. Съществува обаче и такава, която е скрита зад сумарно разпределените разходи в отделните статии на отчетите. Тя остава скрита, а именно чрез нея се осъществява реалния процес на контрол и управление. Тази информация става достъпна до фирмения мениджмънт благодарение на управленския счетоводен анализ и по-задълбочения поглед върху същността и природата на разходите в предприятието. Основно значение за това има и изготвянето на бюджетите за разходите, както и плановите калкулации на готовата продукция.