Лекции по Икономика

Търговци на дребно

Търговията на дребно обхващат целия комплекс от дейности по обработка и продажбата на стоки пряко на крайния потребител. В повече случаи тези дейности се извършат от специализирани за целта фирми, но не са изключения продажбите на дребно, осъществявани от самите производители или търговците на едро.
Според Морден “търговците на дребно са независими посредници….и съществува праг, до който тяхната дейност се контролира от производителя или доставчика”. Авторът посочва, че търговците на дребно преследват собствените си интереси, които са различни от тези на производителите.
Ф.Котлър определя търговеца на дребно като ”всяко бизнес предприятие, чийто обем на продажби идва главно от търговията на дребно.” Според нивото на обслужване авторът ги подразделя на:
- търговия на дребно на самообслужване
- търговия на дребно със самостоятелен избор
- търговия на дребно с ограничено обслужване
- търговия на дребно с пълно обслужване
Беркович и съавтори също предлагат класификация на търговците на дребно:
- по признака собственост – независими посредници, корпоративни вериги, договорни системи, кооперирани системи и франчайзинги
- по признака форма на обслужване – самообслужване, ограничено и пълно обслужване
- по признака търговска линия – широки и дълбоки
- по признака метод на операциите – магазинни и извън магазинни търговци
Според П.Банчев търговията на дребно обхваща всяка дейност по продажбите на продукти и услуги непосредствено на крайните потребители за лично потребление и се организира от търговци на дребно. Търговците на дребно изкупуват стоките от производителите или от предхождащите ги посредници и ги продават на потребителите от свое име и за своя сметка. Те са независими в своята търговска политика, т.е. сами определят количеството, асортимента, мястото, времето, цената на продажбите. Търговците на дребно осъществяват дейността си в мрежа от търговски обекти.
Търговците на дребно биват стационарни, подвижни и колетни търговци.
- Стационарните търговци на дребно извършват своята търговска дейност локализирани на едно стационарно място – магазин, будка, лавка, павилион, сергия и др. Те са основния вид търговци на дребно, като преобладаваща роля имат собствениците и използващите магазини. Те разполагат с търговски зали и складови помещения, където излагат и съхраняват стоките.
- Подвижните търговци на дребно развиват разносна и развозна търговия. Те продават стоки при временно събиране на хора, главно близо до купувачите – по улици, паркове, жилища и др. Тези търговци може да извършват и абонаментно обслужване.
- Колетните търговци разчитат на продажби главно по писмени поръчки, формирани от купувачите на база предоставени им каталози. Освен чрез печатни каталози информацията за предлаганите продукти може да се представи на потенциалните потребители и чрез съвременни технически средства – телевизионни предавания, компютърни реклами и др.
Според критерия степен на специализация П.Банчев прави и друга класификация на търговците на дребно:
- специализирани – търгуват с една стокова група – напр. обувки, текстил, хляб и др.
- тясно специализирани – търгуват със стокова подгрупа – напр. дамски обувки
- комбинирани – търгуват с няколко взаимосвързани в потребителски комплекс стоки – напр. плодове и зеленчуци, парфюмерия и трикотаж
- комплексни – търгуват с няколко взаимосвързани в потребителски комплекс стоки, но разпределени по секции и отдели – напр. детска, дамска и мъжка мода
- универсални – търгуват с широка гама от стоки, които са специализирани в секции
- неспециализирани – търгуват с широка гама от нехранителни и хранителни стокови групи с ограничен асортимент, които се продават без разграничаване в секции и отдели
- смесени – търгуват с разнообразни хранителни и нехранителни стоки

У.Прайд и О.Феръл (1994) разглеждат посредника като “междинно лице или организация, която свързва производителите с клиентите.” Те определят търговеца на дребно с дефиницията: “Търговеца на дребно е организация, в която повечето от продажбите са насочени към потребителите”.
Авторите определят няколко вида търговци на дребно:
- универсални – те са големи организации за търговия на дребно, които се характеризират с широки продуктови миксове и са локализирани в универсални магазини. Тези търговци са ясно ориентирани към обслужването – техните продукти включват кредит, доставка, персонална помощ, връщане на закупена стока, приятна търговска зала и др.
- търговци на масови стоки – предлагат по-малко услуги и имат по-малко функции, но предлагат продуктите на по-ниски цени, от които формират висок оборот и голям обем продажби. Търговците на дребно на масови стоки са локализирани в магазини, супермаркети, хипермаркети, дисконтни магазини, складове за продажби и др.
- специализирани търговци – тези търговци предлагат тясна и дълбока продуктова линия.
Прайд и Ферел разглеждат извънмагазинната търговия на дребно и дават нейна дефиниция: “Извънмагазинна търговия на дребно е продажбата на стоки и услуги извън границите на институцията на търговията на дребно”. Търговците на дребно занимаващи се с такава търговия използват лични и нелични методи на продажба. Личните методи на продажба обхващат продажбите по домовете и по телефона. Неличните продажби използват методите продажби чрез автомати, продажби по пощата, каталожни продажби.
Пред търговеца на дребно стоят редица въпроси, свързани основно с месторазположението на магазина; продуктовия асортимент, който ще се предлага; позициониране спрямо други търговци на дребно; атмосфера и дизайн на магазина; имидж на магазина; разширяване на асортимента; обслужване на потребителите; ценови и промоционални решения и др.

Н.Сълова посочва, че “търговията на дребно включва продажби на стоки на населението за лично потребление”. “Търговци на дребно са тези, чиято основна дейност е търговията на дребно,чийто основен обем продажби е от търговията на дребно, независимо как и къде се продават стоките. Търговците на дребно са самостоятелни търговци и продават стоки на крайните потребители”. Търговците на дребно биват различни видове според собствеността, според територията на която действат, според стоките предмет на търговия и др.
Основни видове предприятия на търговци на дребно са:
- търговско дружество или корпоративна търговска верига – формира се когато в състава на едно предприятие се включат няколко търговци с техните магазини с общо управление, снабдяване, контрол и др.
- доброволна договорна верига – общо звено, формирано от независими търговци на дребно, които се сдружават с цел осъществяване на съвместни дейности от обща полза, за да постигнат конкурентноспособност.
- потребителско кооперация – група лица, съгласно Закона за кооперациите у нас група от най-малко седем души, може да сформира кооперация, която се притежава от членовете си. Основава се на групово –кооперативна собственост. У нас се използват главно за снабдяване на потребителите в селата и малките градове.
- търговски конгломерат или търговско обединение – обединява няколко различни търговски вериги или търговски дружества с обща собственост и интеграция на някои дейности по управлението.