Лекции по Икономика

1. Същност, функции и роля на финансите. Предпоставки за възникване и функциониране на финансите.

Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са парично отношение. Счита се, че произходът на понятието е от Finis, Finare, което означава край, завършък с парично плащане. Във френския език Finant е глагола, който дава началото на думата Finance - парично плащане със задължителен характер на определена дата. През 17 век понятието финанси започва да означава държавни приходи, като след време към тях се причисляват и държавните разходи. Днес под “Финанси” се разбира парични отношения, които изразяват процесите, свързани с формирането и разходването на фондовете на държавата, предприятията и индивидите. Финансовите отношения възникват на две равнища: на макроравнище /държавни, публични финанси/ и на микроравнище /индивидуални финанси - финанси на фирми, предприятия и на семействата/.
За възникването на финансите е необходимо съществуването на две предпоставки: възникването на парите и възникването на държавата.
Държава - това е институция, която поставя началото на цивилизованото човешко общество. Тя се утвърждава като политическа организация на обществото, която може да има различни форми. Тя не произвежда нищо, а за да изпълни своите вътрешни и външни функции, на нея са й необходими средства. Държавата събира на задължителен принцип част от доходите на стопанските субекти и индивиди за да финансира създаването на публичнит балга за задоволяване на колективните потребности. Именно в процеса на изземване на тези средствата и предоставянето им на държавата възникват финансовите отношения.
Парите са предпоставка за възникването на финансовите отношения до толкова, до колкото те предопределят формата на тяхното съществуване. За разлика от финансите парита са възникнали независимо от държавата и те изпълняват съвсем различни функции от тях. Парите се свързват със целя стопански живот в страната. В основата на публичните финанси стои държавата с нейните адиминистративни и икономически функции в стопанството. Тя е абсолютно необходима, за да възникнат финансовите отношения.
Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука във връзка с паричните сделки на държвата. Публичните финанси са съвкупността от методите и формите на движение на праичните потоци от и към държавата и тяхното рационално и ефективно балансиране чрез съставяне и изпълнение на система от бюджетни и извънбюджетни фондове. Те изразяват разпределение и преразпределение на доходите, осъществявано с финансови методи и форми и формирането на централни и местни бюджети. Същността на финансите се конкретизира чрез функциите, които те изпълняват. Финансите имат следните функции:
- Разпределение и преразпределение на БВП и националния доход;
- Икономическо-регулативна функция. Чрез финансите държавата целенасочено регулира, направлава и управлява социално-икономическите процеси в страната.
- Социална функция. Тя е неразривно свързана с предходните две и се изразява в създаването на социална сигурност на гражданите.
- Екологична функция. Държавата организира и провежда мероприятия за опазването на околната среда. За целта се акумулират и инвестират огромни парични средста.
- Контролна функция. Тя се провежда чрез паричните потоци, свързани с акумулирането на приходите и разходването на на набраните средства.