Лекции по Икономика

31. Подготовка и етапи на годишния счетоводен отчет

Във вр. с год.счет. отч. приключваи следва да се изв. цялостна подготовка от стр. на гл.счет.Това изисква взем. на конкр. организация и упр.решения.;;1)-гл.счет. -следва да разработи график за год.счет.прикл.-това преполага обхващ. на отделните етапи по срокове по лица и по видове отчети.Този график се утвърждава от ръков. респек.собственика на предприятието..;;2)-- След утвържд.на план -графика е необходимо да се проведе инструктаж с МОЛ със съотв. счетоводители.;;;;3)-Подлежаща на осчет. пъвичната отче. докум. следва да бъде подготвена за обработка съгласно изискв. на ЗС;;4)-Да се предприемат необход. мерки за пълна съгласуваност на счет. етапи к.са. следва.;;а)-инвентаризиране на А и П на предпр. установяване на евентуалните различия и осчет. на тези различия;;б)-установяване на разликите от обезценкаста на мат. запаси както и резул. от надценката подоценката на ДМА на инвест. на вземанията задълже. в чуждестранн валута ;;в)- отч.на преоценъчния резерв формиран в края на год.;;;г)- разпределение и отнасяне по принадлежниост на разходите по ик. елементи отчет. през год.;;д)- разпред. и отнасяне като текущи съответна част от РБП;;е)- разпред. и отношение по принадлежност на разходите за органозация и управление --съгласно приетата от ръководството база за тези разходи;;ж)-обобщаване на разх. за деиноста и калкулирането на себест/ст на продукцията работите и условията ;;з)- заприходяване на продукц. по факт. и себест/ст в случаите когато периодично тя е била отч. по ориентировъчна себест/ст;;и)-- приключване на сметките за отч. на фин. разходи , гр 69 фин.приходи и гр79 и отнсяне на сума по сметка 123;;;к)--установяване на размера на печалбата и загуба от гр70 ;;;;л)-- установяване на оборотите сборовете и кр.салда и съставяне на оборотна ведомост на синт.и анал. с/ки ;м)--съставяне на отчет за приходите и разходите ;;н)--изгоптвяне на данъч.декларация за данъч. облагане на печалбата ;;о)-- състаявяне на год. счет. Б;;п)--съставяне на отч. за пар.поток ;;р)--съставяне на отчет за собствен капитал;;с)__съставяне на приложения към год. счет. отчет съгласно изискванията на МФ и НСИ
----справка за вземаните задължените и обезпечените заеми
--справка за ДА по видове данни за отч.ст/ст,амортизация преоценка и т.н.
--справка за участие на предпр. в капиталите в друго предпри.
---справка за притежавана ценна книжа
---справка за приходите и разходите от лихви
--справка за извънредни приходи и разходи
--справка за фин.резултат
---------/----за времените дан.разлики
--------/-----заприлаганите методи на амортизация
------/---за оценката на мат.а запаси
Съгласно разпоредбите на ЗС ръковод. на предприя. изисква да се състави и отчет за нуждите на управлението на предпр. като формата и съдър. се определят орт ръководството.В него се включва инфо.за себест/ст на продук. работите и услугите за платежоспособноста на предпр. за рентабилноста и конкурентно способноста за ефек. използване на ДА в отделните деиности на предприя.