Лекции по Икономика

30. Същност на годиш. счет. приключване и годишния счетоводен отчет на предприятието

За нуждите на управлението и за удовлетворяване на инф. потребностите на конкуренти те му както и за създавене на необ. за управлението държ. информация за дейността на предприятието се налага периодично счетоводството да предствя обощена инф. за състоянието ипромените в А и П, за фин. и имущ. състояние, за пар. поток, за резултатите от цялостната дейност на предприятието. Формирането на такава обобщ. инф. се извършва ч/з прилагане на счет. способ "сводка на отчет данни". В тази връзка год. счет. отч. може да се характеризира като процес на обобщаване и преобразуване на счет. инфор. от тек. счет. отч. в насока на създаване на обобщена счет. информация за цялостната дейност на предприятието и за резултатите от тази дейност за тек. период. Според ЗС такъв период се счита 1.01.-31.12. Създаденана по такъв начин резултатно счет. инфор. се обобщава в инф. масиви, изграден по иком. еднородност и управленско предназначение. Тези масиви приемат цифрово торажение в спец. носители на инф. Такъв носител с отч. х-р е годишния счет. отч. на предприятието. От особено значение е предназначението на инф. на този отчет. За характеризиране на фин. състояния на предприятието(фин. отчет.). В счет. стандарти се формулира качествените характеристики на фин. отчети. Те биват: 1. разбираемост- това предполага , че потребит. трябва да има нормални познания по счет. и по ик. на предприятието.2. уместност- способност на инф. да влияе за вземане на реш/ия от потребит. от мин настоящи и бъдещи събития.3.надежност -полезност на инф.(достоверност).4. сравнимост-опред. и отч. на фин. резултат от сходни сделки и др. събития да се изв. по 1 последователен на/чин,както и по н/н к.е. последователност за всички други предприятия.