Лекции по Икономика

29. Отчитане на образуването и разпределението на PR-та

Тя се отч. ч/з с/ка 123. В нея фокусират V-и полож. и отриц. фин. Л-ти от цялостната дейност на предприятието. Счет. записвания:
1.) Образуване на PR
-- V-и п/ди от продажби отразени по с/ки от гр70 се приключват като се дебитират
701/
702/
703/
709/
/123
-- реализираните фин. п/ди за отч. период се отнасят:
721/
722/
723/
729/
/123
-- за извънредни п/ди
791/
792/
793/
799/
/123
-- отч. на фин. р/ди
123/
/621
/622
/623
/629
-- отразяйване на извънредни р/ди
123/
/691
/692
/693
/699
По такъв начин салдото по 123 ще ни покаже фин. Л преди дан. облагане, когато този Л се коригира с непризнатите за дан. цели и п/ди, които водят до увеличаване или намаляване на фин. Л получаваме облагаемата печалба. Въпросните увеличения и намаления нар. дан. разлика. Те биват 2 вида:
1.) Постоянни разлики- отнасят се само за тек. отч. период. Те биват:
а.) положителни - т. е. когато се увеличава облагаемата Pr. Те се явяват в сл. случаи
-- Превишение на консумативните р/ди за представителни цели над нормативно определения размер на същите.
-- Превишаване на р/дите за командировки над нормативните
-- Платени глоби за нарушаватне на норм. актове
б.) отрицателни- т.е. Е-те с които се намалява облаг. Pr вкл.:
-- Е-те изплатени под формата на дарения
-- часта на пренесените загуби от мин. години
-- получени Е-те под формата на девиденти
2.) Временни разлики- те действат и през следващите отч. периоди. Анал. на постоянните и те биват:
а.) положителни
б.) отрицателни
--усановената обаг. Pr е дан. основа за облагането. Данъкът бива: данък печалба и данък за общините. Определя се с закон като % от печалбата е различна по на дан. печалба и данъка за общините. Дан. за общините се излислява като обл. Pr се с нормативно определен %. Дан. в/у Pr се определя като обл.Pr се приспадне дан. за общините. Така установената дан. основа се облага с законово установен %. Счет. отч. дан. временни разлики които възникват като задължения или вземания от - към бюджета се посочват в дан. декларация отч. се с 497. Към тази с/ка задължително трябвна да се открият: 4971- възтановими дан. временни разлики. С/ката е активна.;4972- дължими дан. временни разлики. Пасивна с/ка.Ч/з 4971 се отч. разчетте с бюджета по начислени п/з отч. период дан. временни разлики с които е увеличена дан. основа. С/ката се Д с нач. дължими дан. разлики п8з отч. период с/у К 451 и452. Ч_з 4972 се К с начислени Е-и за получаване навременни дан. разлики с/у Д 451 и 452. Така корегирания фин. Л се отч. по нататък като неразпределена Pr от минали години -123/122.
2.) Разпределяне на Pr
--когато заделяме част от Pr за образуване на осн. к-л-122/101
--когато заделяме за увеличаване на допъл. к-л-122/102
--когато заделяме за формиране на резерви-122/гр11
--в случай че п/з предодня период сме реализирали загуби, тях ще покрием за с/ка на реализираната Pr-122/121
--когато предприятието реши да разпредели дивиденти м/у съдружниците-122/425
Възможно е да не разпредилим цялата Pr т.е. да остане с салдо и да се рапредели в края на годината.