Лекции по Икономика

28. Обобщаване на приходите

В зависимост от източника за обазуване на п/дите биват: 1.) от продажби 2.) фин. п/ди 3.) извънредни п/ди
1.) представляват възникнало взимане или получени пар. средства от продажбата на продукция стоки и указани услуги. Съгл. деистващия счет. сандарт за отразяване на п/дите признаването им става, когато продавача прехвърля накупувача значителни рискове и облаги. Вслучаите когато същест. съмнение за своевременно получаване на Е-те от клиентите признаването на п/да сл. да се отложи. П/дите от продаж. се отч. ч/з с/ки от гр70. Въпросните с/ки са операцинно резултатни. Те се К с продаж. ст/ст на реализирана ст/ст на продукция, стоки и услуги без вкл. ДДС, а се Д със себест/ст на продадени стоки; р/дите свързани със стоковото обръщение; р/дите свързани с орган. и управление; р/ди свързани с продажба на продукция; отч. ст/ст на продадените стоки. Салдото показва фин. Л .Вкл. с/ки още 704,705,262.
-- отч. п/дите от продажбите-701- изпратените на клиентите продукция се оформя с нареждане за експедиране на мат. ценности. Тя се изписва по един от изяснените до сега методи. П/дите отразявани ч/з 701 се от. по кредита на с/ката с/у Д 411(клиент)
411/
/701
/4532
701/303-отч. ст/ст
--извършени р/ди за продажба, организация и управление
701/
/614
/615
--определяне краиния фин. Л-701/123 или 123/701
Анал. отч. по с/ка 701 се организира с цел да се получат необходимите данни: п/ди от продажбата на конкретни изделия или гр. изделия по функционални звена и др., както и отразяване на фин. Л от тези дейности
--отч. п/дите от продажбите на стоки-702
441,гр50/
/702
/4532
-- за изписване на продадените стоки-702/304- отч. ст/ст
-- извършените р/ди свързани със стокобръщението
702/
/611
/614
/615
-- определяне краиня фин. Л-702/123 или 123/702
Анал. отч. се организира по видове или гр. продадени стоки; по търг. обекти
-- п/ди от продажба на услуги-703
411,гр50/
/703
/4532
703/
/611
/614
Опред. на фин. Л-703/123 или 123/703
-- отч. на п/ди от др. продажби-709-това са продажби имащи инцидентен х-р и не са свързани с осн. дейности на предприятието. Отч. п/ди от получени наеми, от продажба на мат. и др. такива, както и на р/дите свързани с аморт.; отписване на отч. ст/ст на продадена мат. респективно направените р/ди за застроховки, аморт. определя се фин. Л
--отч. п/дите за бъд. периоди-704- се отч. също и резервираните Е-и за гаранционно поддържане на продадена продукция. 704 се К при отразяване на п/да за бъд. период с/у Д 411,498,гр50-704/411,498,гр50- При отнасяне на п/да като текущ-704/701,702,703
В края на отч. период салдото по с/ка 704 ще показва размера на ноези п/ди за бъд. периоди които все още не са отразени като покупки. Анал. отч. се организира по видове п/ди за бъд. периоди
-- отч. п/дите от финансирания- те предтавляват получените субсидии от държавата, физ. и юред. лица под формата на дарения за придобиване на МДАи КДМА или за погасяване на задължения главно на данъци. Получените средства сл. да се изразходват съобр. посочените от дарителя условия- в случаи че предприятието не спази условията за полученото финансиране средствата сл. да се отч. като задължения т. е. стават възвръщаеми. Отч. ставч/з 705
-- отч. на отриц. търг. репутация- тя се явява когато възприетата отч. ст/ст на инвестицията е по-голяма от цената на придобиването и(262)-498/262
2.) се формират от получените девиденти; лихви по предоставени кредити и др. отч. се ч/з с/ки от гр72
--отч. п/дите от лихви- тези п/ди възникват при използване на ресурси на предприятието от трети лица във връзка с предоставени заеми(721)-796/721
-- в случай че лихвата се инкасира предварително при отпускането на зема тя сл. да се отрази като фин. п/ди за бъд. периоди-гр50/725
-- при настъпването насъотв. тек. отч. период за съотв. част от лихвата за резервирана лихвата за бъд. периоди-725/721
-- в края на отч. период-721/123 или 123/721
-- приходи от дялово участия(722)
гр50,424/722
722/123 или 123/722
--п/ди от операции с инвестиции (723)- отч. се полж. разлика м/у номин. ст/ст и цената на придобиването
-- п/ди от валутни операции (724)- 504,401/724 724/123 или 123/724
--др. фин. п/ди(729)
-- получени комисионни по извършени преводи и др. фин. услуги
гр50/729
729/123 или 123/729
3.) извънредни п/ди (гр.79)
-- отч. на п/дите от отписани задължения- това са задължения с изтекъл срок и отхвърлените от съда с окончателни съдебни решения съдебни искове (791)
401,421,499......../791
гр79/123
-- отч. п/ди от глоби и неустоики(792)-гр44/792
-- отч. излишаците на активи (793)- вкл. V-и излишъци на активи установени ч/з инвентаризационни описи-гр20,21,30,50,41/793
-- др. извънредни п/ди (799)-108,208,421,гр50/799