Лекции по Икономика

27. Отчитане на финансовите разходи

Отч. ч/з с/ки от гр. 62. Тези р/ди са в Л както на кредитни ресурси които предприятията използват така и от отриц. Л от движението на фин. им средства. С/ките са операционни. Те са Д при осъществяването на съотв. операция като в края на отч. период се К, като сумата се отнася за с/ка на фин. Л(123)-123/гр62.Изключение прави само с/ка 625, сумете по коята след настъпване на тек. период се отнасят към др. с/ки от гр62--621,623,624,629/625. По с/ка 621 се отч. начислените и платени лихви, тогава кагото Е-та на лихвата се прихваща от кредитодателя с/у ползван заем-621/гр15. Ако се начислява и в послд. се изплаща, то сл. да се отрази отчет с кредитодателя(496)
621/496
496/гр50
Ч/з с/ка 623 се отч. отрицателната разлика от проджбата и обезценката на ценни книжа, когато цената на придобиване е по голяма от номиналната. С/ка 624 се отч. отриц. разлика от промяната на валутните курсове-624/504. За оценяване на пар. средства и вземанията в чуждестранна валута в края на отч. ден по пазарен курс-624/411. С/ка 629 се отч. изплатените комисионни на банката брокерски къщи и др. фин. институции-629/гр60

Отчитане на извънредните разходи
Отч. ч/з гр60. Ч/з тях се отч. р/ди които имат случаен х-р. Аналог. на фин. р/ди тези с/ки също са операционни. Те се Д п/з отч. период въпросните р/ди се покриват за с/ка на печелбата-123/гр69.
1.) Ч/з с/ка 691 се отч. описанете вземания поради изтичане на давностния срок или при отхвърляне на предявани искове към разни длъжници от съда
- при зитичане на давностния срок, ние не сме потърсили нашето вземане -691/411,498,442
- за отхвърляните искове от съда-691/444,445. Въпреки че е отхвърлено нашето вземане и то еотписано от баланса същото сл. да се води по извън балансовия път-94/99.
- когато постъпва сумата-503/799
2.)Ч/з с/ка 692 по тази с/ка се отч. платените глоби, неустоики и щети на клиентите, предприятия и др. поради неизпъл. договорни задълж. както и платени глоби за прсросвани вземания-692/799
3.-) Ч/З с/ка 693 се отч. установените ч/з инвентар. описи липси на мат., продукция, стоки , ДА, и пар. средства-693/302,303,304,гр20,гр50. За напълно или частично унищожени МЗ или ДА които не са застраховани
693/
329/
/гр.30,20,21
4.) Ч/з с/ка 699
--бракуване на МЗ за с/ка на предприятието-699/гр.30( отч. ст/ст)
-- при отразяване на отр. фин. Л от ликвидация-699/208
--за отразяване на неаморт. част при отписване на М-699/гр.20