Лекции по Икономика

26. Установяване и оценка на незавършеното производство

В преобл. част от произв. ,обработката на вложените суровини и мат. е сложен процес. Незавърш. произв. е продукцията която не е минала п/з V-и фази на произв. процес. Усновяването на незавърш. произв. се извършва в края на отч. период с цел да се установи себест/ста на готовата продукция. Необходимост от установяване на незавърш. произв. се налага само на тези дейности в които извърш. мат. р/ди са общи за незавърш. и завърш. продукция. В този случай тази част от въпросните р/ди коята се отнася за незавърш. произ. Отч. на незавърш. произв. се извършва текущото и периодично. Тек. отч.се осъществява по оперативен начин в натурални измерители и ч/з съотв. първични документи се следи движението на детаилите на произ. процес от нач. до краиния продукт. Такъв документ представляват т. нар. маршрутни карти. В края на месеца в картите се посочва и размера на бракуваните изделия. Освен общо детаилите се следят и поотделно операции в съотв. последователност. Инф. в маршрутните карти обаче не може да предендира за голяма точност, може да има изгубени откраднати и др. такива случаи. Това налага периодично да се извършва инвентаризация на незавърш. произв. В изготвения инвентаризационен опис за V-о изделие се посочва степента му на завършеност. В описа не се вкл. суровини и мат. които са изписани от склада но все още не са вложени в произв. Освен тях не се записват и отпад. и детаилите които неса приети от отделите ОТК. Въз основа на данните от инвен. описи сеизвършва оценка на незавърш. произв. като ст/стния му размер се усановява общо и по статии на калкулацията и още по-степен на завършеност. На практика оценката на незавърш. произв. може да се извърши по 2 начина:1- по факт. себест/ст- той се изразява ч/з разпределяне на факт. р/ди м/у завършените и незавърш. изделия. 2- по неизменна оценка- тя се определя на база на факт. установявана себест/ст п/з преходните отч. периоди. В този случай обаче предприятието сл. да си изработи т. нар. ценник. Незавърш. произв. не подлежи на счет. отч. На счет. отч. подлежат установените липси и излишъци при инвент.
Обощаване на р/дите за дейностите и формиране на себест/ста на произв. продукция- става ч/з няколко посл. етапи които са взаимосвързани:
1.) Уточняване на Е-те по отделните статии на калкулацията които формират себест/ста на продукцията
а.) 601/302
611/601
б.) осчет. на установените при инвент. липси
-ако няма виновно МОЛ-693/611
-ако има виновно МОЛ-422/
/611
/443
в.) изключване или приспадане на поръчките за спряно производство-699/611
г.) разпределяне на непреките осн. произв. р/ди на опр. база
д.)уточняване на записванията във връзка с общото произв. и каква част от тях са за управлението
2.)Отнасяне по предназначение на часта от резервираните р/ди за бъд. периоди като тек. р/ди-611,612,614/613
3.)Установяване себест/ста на продукцията от сопм. производство. След установяване на себест/ста, същата се разпределя по направление-611,614/612
4.) Отнасяне на загубата от брак в себест/ста на стандартната продукция-611/611
5.) Приключване на с/ките за р/ди за орган. и управление на Р8дите свързани с продажбата на продукция ч/з отнасянето им към съотв. дейности.-гр70/614,615
6.) Калкулиране на себест/ста на продукцията от основната дейност. По Д на с/ка 611 се калкулира факт. Е-а на р/ди за произв., на тази база се определя себест/ста на продукцията, а именно по отделно за V-о изделие за което се води анал. с/ка и по статии на калкулацията. Общата себест/ст ще представлява разликата м/у дебитния и кредитния оборот по с/ка 611 намалена със ст/ста на незавърш. произв. в началото на отч. период. Така установената обща себест/ст се разделя на количествена произв. продукция и се установява себест/ста за единица продукция за което се съставя сатия-303/611.Р/дите за проджба на продукцията, като транспорт на готовата продукция, опаковането и в слада, р/дите за реклами и др. се отч. по с/ка 615. Тези р/ди се разпределя м/у V-и продадени изделия и се вкл. в търг. себест/ст на продукцията.