Лекции по Икономика

25. Отчитане на разходите за дейностите и калкулиране себестойността на продукцията

Класификация на р/дите- в процеса на осъществяване на стоп. дейности възникват разл. р/ди на жив и овеществен труд. Изпъл. на задачите във връзка с правилното и точното им отч. е свързано с иком. обоснована групировка на р/дите които възникват в отделно предприятие въз основа на разл. признаци.
1.) За нуждите на външ. потреб. на инф., при създаване на отчета за п/дите и р/дите. Р/дите се делят на:р/дите за стоп. дейност;финансови р/ди; извънредни р/ди.
2.) Според характера на р/дите същите се делят на мат. и трудови. Материал. р_ди са р/ди за овеществен труд. Трудови за РЗ,ПК, соц. осиг. и др.
3.) Според начина на вкл. на р/дите в себест/ста на продукцията те биват:преки и непреки(косвени).
Преките се вкл. в себест/ста на отделното производство(дейност) в момента на извършването им. Непреки са тези които се отнася за няколко или V-и видове производство или дейности. Непреките се разпределят м/у отделните видове производства на опр. от ръководството база.
4.) В зависимост от влиянието на обема, услугите и др. в/у равнището на р/дите последните се делят на : условно постоянни-1; променливи-2
1.) са такива които несе влият от обема на извършваната работа това са : заплатите на адм. персонал; р/дите за отопление, осветление, аморт. и др. такива
2.) са в пряка зависимост от увел. или намалението на провежданата дейност.(р/ди за суровини, мат. и др.)
5.) В зависимост от календарните периоди за които се отнасят р/ди биват: текущи-1; предварителни-2; предстоящи-3
1.) се извършват п/з даден период от време и се вкл. в себест/ста п/з същия период
2.) се извършват п/з даден отч. период, но се вкл. в себест/ста п/з сл. отч. период
3.) са вкл. в себест/ста п/з даден отч. период, но техния размер е установен предварително
6.) Според еднородността им това са р/дите по иком. елементи -гр.60
7.) Според футкционалното им предназначени това са р/дите за дейността - гр.60
8.) По статии на калкулацията
Организационни основи за отч. на р/дите за стоп. дейност биват: р/ди по икон. елементи-1; р/ди по дейности-2.
1.) вкл. р/ди за мат.- ч/з 601( вкл. р/ди за ел. енергия, вода, работ. облекло, за ремонт на МДА, осн. мат. Към с/ката се води анал. отч. по видове р/ди и по направение на дейностите. Тези р/ди имат веществен х-р. 602. (транспортни р/ди, пощенски, телефонни, телеграфни, абонаменти, р/ди за реклама, местни данъци и така и др.). Те нямат веществен х-р.;603;604;605;609( р/ди за командировки, квалификация на персонала, преоценка на МДА в края на отч. период, законови фипми, участие в панаирни изложби)
V-и тези р/ди се водят с чисти обороти. Евентуално налагащите се изправления могат да се извършат само по способа на червеното сторно.С/ките се приключват като набраните обороти по тях се отнасят по дейности за които са направени. Това може да се направи непосредствено при извършването им или вкрая наточ. период. Анал. отч. на р/ди по иком. елементи се води според тяхното предназначение, т. е.: по дейности; по структорни звена; по отделни производства
2.) Р/ди по фунционално предназначение(дейност) След извършване на р/дите т.е. в края на отч. период се Д 61 гр. и се К 60 гр. или Д 208(207)/ К 60
1. Отч. на р/дите за основните дейности. Ако в предприятието се осъществява само една дейност то найменованието на с/ката трябва да съот. на х-ра на тази дейност, ако обаче в предприятието се осъществява повече от една осн. дейност, то при изготвяне на индвидуалния с/коплан трябва да се обозначат с/ки с четиризначен шифър(6111;6112;6113)Ч/з с/ка 611 се отч.само осн. производсвен р/ди които формират себест/ста на продукцията и др. т.е. образува т. нар. съкратена себест/ст. Анал. отч. към с/ка 611 може да се организира по видове производства(дейност) и по статии на калкулацията.Законодателя е посочил примерна схема на калкулацията която не е задължителна. Най-често те са след. -р/ди за мат.; р/ди за аморт.; р/ди за РЗ; р/ди за соц. осигуровка; р/ди от брак и др.
-----За отнасяне на р/дите за съотв. дейност-6111,6112,6113........т.н./601,602,603....т.н.
-----За извършените услуги от спом. дейност-611/612
-----За резервираните р/ди за бъд. периоди, които п/з настоящия период са отразени като текущи-611/613
-----За раздадена безплатна храна на заетите в осн. дейност, бременни, кафе, чай, мляко и др.-611/616
-----За заприходяване на произведена продукция в осн. дейност-303/611
-----За отнасяне на р/дите свързани с търговската дейност-702/611
2. Отч. на р/дите за спом. дейности-612. Спом. дейности са свързани с основните, като ги обслужват главно с услуги. Храктерно е че те са разл. за предприятията от отделните отрасли.(Така например за предприятията от произв. сфера спом. дейности са електроцентрали, порови цехови и др. ремонтни-звена за търг. предприятия- автотранспорт, поддържане на хладилни технологии и др.. В зависимост от х-ра на дейностите могат да се съставят с четеризначен шифър с/ки. За V-а от тези спом. дейности сл. да се установява себест/ст.
-V-и р/ди трябва да се отразява ч/з гр.60. След извършена Р8дите т.е. в края на отч. период-612/60
-възможно е една спом. дейност да извършва услуги на др. спом. дейност-612/612
-когато се отнасят р/ди за бъд. периоди за тек. отч. период във връзка с тези дейности-612/613
-за направени услуги от спом. дейности на др. дейности-611,614,615,207,208/612
-в случай че са произведени мат. продукция или стоки в спом. дейност на предприятието-302,303,304/612
-в края на отч. период както с/ка 611 така и с/ка 612 могат да останат със салдо. Това се реализира в случайте когато имаме производствена дейност. Салдото ще показва размерна незавършеното производство.
3. Отч. на р/дите за бъд. периоди-613. При извършването им те сл. да бъдат отразени като р/ди и иком. елементи.
- за предплатени абонаменти, такси, наеми-613/60
-за отнесената част по направление(тек. р/д)-611,614,...../613
-в края на отч. период салдото по с/ка613 ще показава размера на р/дите за бъдещи периоди които все още не са отразени като текущи
4. Отч. р/дите за орган. и управление(614). В практиката са известни като цехови и общо заводски за производствените предприятия др. Тези р/ди имат комплексен х-р поради което същите се вкл. в себест/ста на продукцията по непряк начин. Размера на тези р/ди се покрива от п/ди от продажба на продукция, стоки услуги. Подс/ки на 614:6141-общо произ. р/ди;6142- р/ди за управление.Ч/з 6141 се отч. р/дите свързани с организацията и функциониране на стрк. звена, а ч/з 6142 на предприятието като цяло. Анал. отч става в2 разреза: посектора и по видове р/ди съобразно приетата калкулационна схема в предприятието която по принцип не се Р-ва от калкул. схема на р/дите за осн. и спом. дейности.
--със сумата на извършените р/ди-614/60
--ако предприятието осъществява непроиз. дейност отч. става по анал. начин
--в края на отч. период тези разходи ще се покрият от брутния фин. Л-70/614
5. Отч. на р/дите свързани с продажба на стоки, продукцияи услуги.Ч/З тази с/ка се отч. транспорт р/ди по експедирането на продукцията стоките и услугите до местонахождение на купувача. Р/дите за издръжка на фирмените магазини, изложбени щандове както и тези за съхраняване на продукция или стоки в склада извън производственото предприятие.
--когато са извършени такива услуги със собствен транспорт на предприятието-615/612
--в случай че са направени р/ди за изложби, панаири и др.-615/609
--р/ди за реклами, наеми, обяви и др.- 615/602
--в края на отч. период тези р/ди се покриват за с/ка на брутния фин. Л-гр70/615
Калкулиране на себест/ста на продукцията. Съгл. бълг. законодателство предприятията формират т. нар. съкратена себест/ст на база произв. р/ди. За нуждите на оперативното ръководство предприятията установяват и пълна себест/ст. В нея се вкл. и фин. р/ди и нормативно определената норма рентабилност, така се формира и продажната цена.Формирането на себест/ст в стоп. дейности се обославя от възприетите методи за отч. на р/дите и калкулиране на себест/ста. Калкурирането е счет. способ с помоща на които се обхващат V р/ди разграничени по дейности с цел установяване на себест/ст на продукцията и услугите. Предприятията установяват разл. видове себест/ст:
1.) Предварителна-установява се годишно въз основа на данните от преходната година като се вземат под внимание и очакваните и планираните фактори които ще откажат влияние в/у р/дите
2.) Нормативна- съставя се ежемесечно в анч. на тек. период
3.) Отчетна- в Л на счет. инфор. за минал период
4.) Сметна -същата е разновидност на предварителната себест/стл Използва се най-често встроителните предприятия които доказват наинвеститора ст/стния размер на планираните р/ди за които се скл. и съотв. договор м/у страните
Основни понятия;;-1)-калкулационнен обект - предсавлява видът на произведената продукция или услуга (отделен вид изделия или група изделия).По принцип обекта на калкулирането съвпада с обекта на анал.отчит. на р/дите за производство.;;;;-2)-калкулационна еденица -- е единицата мярка за която се изчислява себестоиноста --а)натурална -литър ,метър;--б)условна мярка -машина -час човек- час;--в) условно натурална --декар,мека оран;;;;3)--калкулационна сума-- тя се формира ч/з общата себе ст/ст на V изделия респ.работа и услуги.По принцип тя се установява в края на отч. период или калкулационния период и се установява ч/з дебитния оборот на с/ките 611,612,614;;;;4)--калкулационнен период-- е времето за което се изчислява себест/ста на продукцията;;;5)--калкулационна схема --изгражда се за всяко отделно производство .В нея се определят видовете р/ди ч/з които ще се изчислява себест/ста.
5)Методи за отчит. на ра/дите за производство и калкулиране себест/ста на продукцията.Методите за отч. на раз/дите е си/ма за организация на анал. отчитане на р/дите за производство на отделните обекти с оглед групировката на тези ра/ди .Метода за калкул.на себест/ста се състои в прил;агането на определени способи за изчисляване на себест/ста на единица продукция по данни от анал.отч..Съществуват различни методи за отчитане на разходите.;1)-отчитане по изделия или видове работи.-Този метод се прилага в случаите когато анал.отч. на разходите за производството се организира по видове изделия.За всяко изделие се открива анал. с/ка като по нея се набират разходите по които формират себест/ста на цялото кол.продулкция от дадения вид.;;2)-поръчков метод- за всяко изделие имащо хар/тер и неповтарящо се т.е. с индв.ха/тер се открива обща анал.с/ка .Върху всички първични док. за наличните раз/ди се записва номера на поръчката като раз/дите се набират по една обща анал. с/ка с наименование "поръчки".;;;3)--групов метод - се прилага в случаите когато се произве.различни но сходни изделия .В този случаи раз/дите се отч.общо за цялата гр.изделия. ;4)--Отч. на разходите по отделни видиве производства-- този метод се прилага тогава когато обекта на отч.на раз/дите не може да се обособи съобразно с видовете производство.Наи често се прилага при компл.приозводства когато отделните броики изделия не могат да бъдат дифенцирани по видове.;;5)-- фразен метод -- се използва тогава когато даден продукт се произвежда ч/з посл.обработка на един с същ вид материал когато преработката преминава през няколко фази;;6)--стандартен (нормативен ) метод--тои предполага наличие на разработени норми за отделни видове разходи като се отчитат отклонения по тези норми.Този метод няма самост.приложения а се прилага в съчетание с други методи за отч.на раз/дите.Въз основа на данните от анал.отч.не зависи от прилагания метод за отч на разходите се осъществява калкулиране на себест/ста на продукцията по един от следните методи на калкулиране ;;
----Пряк(директен )метод --се прилага при индивид произв.когато анал.отч на разходите се организира по поръчки .В случая себест.ста на изделията се получава като сбор от всички разходи от отч. съответни статии на калкулацията от съответната поръчка.Този метод се прилага също когато отч се оргнизира по серии или по отделните изделия.В този случаи общата сума на отч.раз/ди по отделни статии на калкулацията се разделя на бр. на произв.изделия.
-----Сумарен метод--прилага се при произ.на сложна продукция.Получаваме ч/з монтажа на отделно предварително произ.части при което и самото анал.отч.е организирано по отделни части .В случая себест/ста на краиното изделие се получава ч/з сумиране на раз. направени за произ.на отделните части
--пропорционнален метод --прилага се за такива произ.при които във Л на обработката на едни и същи мат. се получават няколко продукта.Себест/ста на оптделните продукти се установява ч/з разпределение на общата сума на извършените раз. на предварително определена база.Тази база може да е продажната ст/ст нормативна себест/ст теглото на изделията
----коефицентен метод--прилага се при комплексните произв.при този метод общата сума на разх.те се рзпределя м/у продуктите на базата на предварително опр.коефиценти.Последните трябва да изразяват съотношението на раз/те за отделните продукти.Количеството продукти от всеки вид се умножава по коефицента и се получава колич.условни от всеки вид.В полседствие тези колич.се сумират и се получава общата сума на цялата продукция в условни единици.Факт.извършените разходи за всички продукти се разпределят на цялото колич.във условни единици и се получава себест/ста на една условна единица .Пследната се умножава с условните единици продукция от всеки вид и се получава общата себсест/ст на цялата продукция по видове.Последната се разделя на колич.продукти в натурални единици и се получава себест/ста на единица.
---нормативен метод --при текущото счет отч.е необходимо да се отразяват по норми като се оитч.и отклоненията от тези норми.В Л на тази информация в края на мес. първоначално опр.нормативна себест/ст се корегира до факт.им такава.Нормат.себест/ст се определя общо и по статии на калкулацията и се установява ч/з съставяне на нормат. калкулации въз основа на разх.норми опр./в началото на год.Всеки мес. нормат. се корегира от отклоненията от нормите за което се органзира оперативно отч.по отделни отч обекти .При определяне на факт. себест/ст отрицателните отклоненията се приспадат а положителните се прибавят
6)Сче.отч.на разходите за производство.Една част от тези разхди имат ха/ер на преки такива и се включват директно в себест/ста на продукцията въз основа на конкр.първични док.Др.представляват така наречените непреки разходи(общо произв.разходи и се отнасята за няколко вида произв.Същите се рапределят на опред.база след което се вколючват в преките разходи.::1)--суровини и матер.--разхода има пряк хар/ер--611/601. в пролмишлените произв. се получават използваеми отпадъчни мат.Тяхната ст/ст се описва от разх.без стониране на същите 302/611.Общата сума на разх.по тази статия се приспадат разх. за суровини и мат. вложени за производството на нестандартни продукции,както и тези представляващи не завършено производство.Към тази сума се прибавя и разх. за незав.произв. от преходния отч. период::2)Гориво и енергияза техно.нужди.--те се отч. не само закупената но и произведената енергия- закупено отвън 611/601--произведено в собствено производство 611/612.При формиране на окончателния размер на разх. по тази статия следва да прибавим също горивото и енергията от незавършеното произв. от началото на отч.п/д, а да се спадне. а)-- неизразходваното гориво б)--изразходваното гориво за произв. на качес. продукция. в)-- гориво и енергия от незавър.производс. в края на отч. период ::3)- амортизации--тук се отнасят аморт. на основните технологично оборудване в цеховете .Те са непряк р/д .Разпределят се м/у изделията на база на р/ди за мате. но е възможно също на база на V останали ра/ди на калкулацията респективно на база машинно часове машинно сменни в които е работено и за разв. на дад. изделие 611/603.
1)-- Отч. на р/дите в спом. производства --ремонтно механични цехове , парови централи и др.От гледна точка на произ. продукция биват ;;1-произв.на еднородна продукция::2-произв.на разнородна продукция.За целта се водят анал. с/ки към 612. Тези с/ки се водят както следва .При произв. на еднородна продукция по статии на калкулация а при разнородна продукция двустепенно т.е. по видове произв. и статии на калкулация.При спомаг.те произв. на V р/ди се отчитат както основни технол. р/ди т.е. първо се отразяват по с/ка от гр.60 и след това се отнасят по с/ка 612.В края на мес. за всяко едно спом. произв. се изготвя таблица за разпределение на р/дите за спом.произв..В която се посочва направление на раз/дите 611,614,615,207/612
2)--.Отч. на загубите от брак на произв.--Брака в произв. бива :технилогичен и надтехнологичен технологичен брак.А)-технологичния брак--тяи като е свързана с технол.на произв. се нарича нормативен брак.От гледна тояка на степента на изделието и възможноста за отстраняване на дефектите брака бива ;;поправим (когато е тех.възмож. и иконом. целесъобразно),;; непоправим.Когато се установява брак на продукцията тези органи съставят "акт за брак" за целта при изготвяне на индивидуалния план на предпривятието към с.ка 611, би било целесъобразно да се обособи специална под с/ка (например производ.брак).По с/ката се организира анал.отч. по статии на калкулацията .В дебита на с/ката се записват себест/ста на бракуваното изделие и V р/ди свързани с поправката на поправимия брак.При извър. на поправката на брака всички ра/ди първо се отразяват по с/ки от гр.60-611/60.Ако за горното се установи виновно лице, сумата не се отч. като начет, а се отнася към с/ка 421т.е. удържа се от трудовото му възнаграждение. Ако са получени полезни отпадъци-329/611. В края на месеца загубата от брака се вкл. в себест/ста на годните изделия по статията загуби от брак в произ. от където сл.че се увеличава себест/ста на годните изделия.