Лекции по Икономика

24. Отчитане на стоките и тяхната продажба

Движението на произведените или доставените стоки за потребление се осъщест. в сферата на обръщението ч/з търговия на дребно и търговия на едро. Търговията на едро обхваща движението на стоките и продажбата им на др. търг. предприятия за по-нататъчната реализация или на производствени предприятия за преработка. ч/з реализацията си в търговията на дребно стоките напускат сферата на обръщенията и преминават в сферата на консумативното потребление
1.) Търговия на едро-стоките постъпват от: производствени предприятия;внос;собст. произ. звена;държавния резерв;
Доставките на стоки в търг. на едро вкл. 2 момента:покупка и постъпление. При покупка доставчика предостъпва правото на собственост в/у стоките на търговеца на едро. Успоредно стова търг. предприятие възникват задълж. към доставчика който се документират с фактура издадена от последните.В случаите когато е невъзможно да се направи подобно описание на стоката въвфактурата към нея се прилага т. нар. документ спецификация. Когато предмет на доставката са хран. стоки се издава и съотв. документ нар. сертификат за установяване качеството на стокато. Този документ се подава в счет. за проверка и кацентиране(изплащане на доставката).С акцентирането завършва първия момент от доставката т.е. покупката. Вторият момент от доставката вкл. постъплението на стоките. За получените стоки МОЛ издава стокова разписка. В случаите че м/у данните във фактурата на доставчика и факт. постъпилите стоки няма разлика се разрешава в напразно място във фактурата да се сложи печата.В случаите ако има различия се издава стокова разписка за факт. получени стоки като различията се документират с АКТ за различията при приемането на МЗ. Ако при премането на стоките се установят повреди в амбалажните съдове респективно скъсаниплотн. се съставят констативен протокол в присъствието на представител на транспортното предприятие.Възможно е да постъпят стоки без да са придружени от фактурата сл. се съставя Акт за приемане на МЗ без фактура.Този акт заменя стоковата разписка. Аналогични са документите за постъпване на стоки в търг. на дребно. Счет. отч. ч/з 304 с/ка. В зависимост от инф. нужди на предприятието към с/ка 304 могат да се открият сл. подс/ки:
3041- стоки на склад
3042-стоки на тоговорно пазене
3043- стоки на консигнация
3044-стоки на лагеруване
3045-стоки за обработка, дообработка и сортировка
3046- транзитни стоки
Някои търг. предприятия осъществяват едновременно няколко дейности могат да се обособят в с/ки с петзначен или шестзначен шифър
Пр. към 3041-30411 стоки в търг. на едро;30412 стоки в търг. на дребно;30413 стоки в общест. хранене и др.
В търг. на едро отч. на стоките не се различава от отч. на мат. Те са :
1.) за постъпилите стоки-304/
4531/
/401
2.)по на продажбите-411/
/702
/4532
Ако предприятието има разл. дейност трябва да се изпол. с/ка с по-голям шифър към с/ка 702
В търг. на едро стоките се отчитат по точ. цени. За отписването им:-702/3041
Р/дите по доставки се отнасят-702/611
702/
/614
/615
фин. Л- 702/123
Стоките на отговорно пазене у клиентите. В случая,че предприятието на едро не спази договор условия с купувача последния може да откаже премането им респектиивно изплащане на ст/ста им. Основание за такъв отказ може да е неспазване на сроковете им, не спазване на асортиментната структура. Във връзка става купувача може а се откаже пълно или частично изплащане на стоките и да ги приеме на отговорно пазене. От голямо значение е дали отказа е направен през тек. година или през следващата:
1.) Когато е направен отказ п/з същия отч. период в случая отчетната реализация става недействителна. За горното банката събира глоба от търг. предприятия на едро, която се отч. като извънреден р/д-692/503
трябва да се освободи МОЛ-3042/3041
2.)Когато отказа е направен п/з следващия отч. период не може да използ. червено сторн
3042/ отч. ст/ст
699/
/411
2.) Търговия на дребно- особеното, е че стоките в търг. на дребно се отчитат по продаж. цени, тъй като по такива цени се формират мат. отговорност. За целта при изготвяне на индивидуалния сметкоплан да се вкл. специална регулираща с/ка
1.) доставка на стоки
304/
4531/
/401
2.) за разл. м/у продажната и отч. ст/ст-304/308
3.) когато продаваме стоките
501/
/702
/4532-- продааж. цена
702/304-продаж. ст/ст
702/308
702/123
------среден % за реализараните търг. остъпки и надценки
Пр. В края на отч. перид по някои счет. с/ка е набрана сл. информация
1.) Наличност от стоките в нач. на периода-1000 лв.
2.) Постъпилите п/з месеца стоки в търг. обект, т.е. Д оборот 5000лв.
3.) Салдо по с/ка 308 в нач. на периода 80 лв.
4.) Начислени остъпки и надценки т.е. К оборот на 308-400 лв.
5.) Реализирани продажби 4000 лв. за отч. период( Е-те по 702)
Решение:
1.) Наличност 304 - 1000
2.) Д оборот 304 - 5000
Всичко стоки 6000
3.) Салдо по 308 - 80
4.) К оборот 308 - 400
Всичко отстъпки и надценки480
5.)Среден % на търг. остъпки и надценки
480*100=8%
6000
6.)Реализирани отстъпки и надценка
4000*8 =320 лв.
100
702/308