Лекции по Икономика

15. Акцизи. Особености на акцизното облагане.

Акцизи
Акцизите са една от най-старите форми на косвените данъци. Въведени още през 17 век, те представляват надбавка към цената на стоката, която потребителят заплаща при покупката. Това именно ги прави лесна за администриране данъчна форма. Те принадлежат към т.нар. селективни данъци. Именно селективността в облагането на стоките и услугите е основното различие от ДДС.
Когато изучава прилагането на акцизите, Адам Смит пише: “Мотив за използването на акцизите трябва да бъде само стремежът да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги”. Акцизите са наричани още “Данъци на греха”. В последствие с увеличаване потребностите на държавния бюджет с акцизи се облагат все по-широк кръг от стоки. Така постепенно те се превръщат в универсален оборотен данък. След появата на оборотните данъци акцизите отново се възраждат със старото си класическо предназначение.

В България (1948 г.) акцизът е отменен като самостоятелна форма и е включен в състава на данъка върху оборота. През 1988 г. акцизът се възстановява и се прилага в обща законова уредба заедно с данъка върху оборота (ЗДОА). При този закон стоките се облагат или с акциз или с данък върху оборота. От 01.04.1994 г. се приемат два самостоятелни закона - закон за акцизите и ЗДДС. При тях акцизните стоки се облагат и с ДДС.

Акцизите изпълняват 3 основни функции в икономическата система.
 Фискална функция - основен мотив за облагане с акциз.
 Регулираща функция - класическа функция на акциза, регулираща производството на акцизни стоки, като “натоварва” техните цени, предимно вредни за здравето стоки.
 Статистико-контролна функция - чрез постъпленията от акцизните плащания в държавния бюджет се получава информация за количеството на произвежданите акцизни стоки и услуги.
 Специфични цели като ограничаване на услугите с нетрудов характер, като хазартните игри и луксозното потребление.
Използват се различни начини за облагане с акциз.
1) Облагане на площите, засети с култури, от които се добиват акцизни стоки като лозя, тютюневи ниви, захарно цвекло и други. Платеният акциз се включва в цената на материалитеи суровините.
2) Облагане на суровини и материали за производство на акцизни стоки.
3) Облагане на съоръжения и инсталации, с които се произвеждат стоки, облагани с акцизи.
4) Облагане на готовите изделия.
В България предметът на облагане с акциз са потреблението на стоки и услуги от местно производство и от внос, включени в тарифата за акцизите; пивото, спиртните напитки, алкохолносъдържащите суровини; тютюн, тютюневи изделия; течни горива; луксозни стоки; хазартни игри; кафе. От посочените групи само хазартните игри не се облагат с ДДС.
Конкретен обект на облагане с акциз са сделките с посочените по-горе стоки, осъществявани на територията на страната. Акцизите се начисляват и включват в цената на посочените стоки и услуги само веднъж независимо от броя на оборотите. Обикновено това става в момента на реализацията от производителите на акцизните стоки или при внос.
Освободени от акциз са: изнасяните от страната горепосочените стоки; стоки и услуги, за които вече е платен акциз (акциз върху акциз не се начислява); потреблението им вътре в страната от дипломатически мисии. Производството от физически лица на вина и ракии от собствени суровини за лично потребление в размер 2000 алкохолни градуса ракия (45 л); сделки със стоки в свободните зони и в търговските обекти за валутна търговия; международните пощенски и други пратки или внасян личен багаж в рамките на разрешения безмитен внос; сделки с нестабилизирани виноматериали между лицензирани производители.
Данъчната основа и вида на акциза при различните акцизни стоки са различни.
1) За пивото - в абсолютна сума в лв. за литър на база екстрактно съдържание, определено в тегловни %.
2) За вината - като абсолютна сума в лв. за един литър.
3) За спиртните напитки - абсолютна сума в лв. за всеки обемен % действително алкохолно съдържание на литър.
4) За цигарите - в абсолютна сума в лв. за един къс цигари плюс % спрямо продажната цена.
5) За вината и ракиите, произведени от собствени суровини - в абсолютна сума на литър вино и алкохолен градус ракия.
6) За хазартните игри - в абсолютна сума на тримесечие на всеки игрален автомат, маса и други игрални съоръжения.
7) За стоките и услугите от внос - митническтата стойност, увеличена с митата и митническите такси.
8) За лотарии и томболи - % от реализираните приходи.
9) Течни горива - в лв. за един тон.
Акцизите могат да бъдат: адвалорни (стойностни) - в % спрямо дадена определена основа; фиксирани (в лв.); смесени.
При някои стоки и услуги (спиртни напитки и тютюневи изделия) акцизът се плаща чрез закупуване на бандеролни лентички или стикери.
Платци на акцизите са физически или юридически лица, които произвеждат или внасят акцизни стоки или извършват акцизни услуги. Те са длъжни да се регистрират по закона за акцизите в 14-дневен срок след започване на съответната дейност. Регистрацията не зависи от размера на оборота. За производството на алкохол е необходим лиценз. Акцизът се плаща на две части през месеца - до 28мо число за първите 15 дни от месеца и до 14то число на следващия месец - за втората половина от предходния месец. И при акцизите възниква правото на данъчен кредит и се определя съответния ред за възстановяването му. Правото за възстановяване възниква след износ на стоки (те се изнасят без акциз). Възстановява се в 30-дневен срок след подаването на:
1) фактура за закупуване на стоката, в която е посочено, че е платен акциз;
2) експортна фактура, за да се докаже, че стоката е изнесена;
3) митническа декларация.
Тези документи заедно със справка-декларация за възстановаване на данъчния кредит се предоставят в съответната данъчна служба по месторегистрация на износителя.
Не се въстановява внесеният в бюджета акциз, когато стоките се доставят в свободните зони, складове и в търговските обеки лицензирани за валутна търговия.
За стоките, за които е предвидено използването на бандерол / спиртни напитки и тютюневи изделия/, производителите и вносителите внасят акциза чрез закопуването на бандероли от МФ.
За хазартни игри акцизът се внася предварително на всяко тримесечие чрез закопуването на стикери.
За вносните стоки акцизът се внася от митническите органи в срок от 3 дни от събирането му.
Акцизът се включва в облагаемата остонова за облагане с ДДС, което води до двойно облагане на акцизните стоки.