Лекции по Икономика

23. Аналитичен метод за измерване на трайната тенденция.

1. Определение.- Аналитичния метод е един от най съвършените методи за изглаждане на дивамични редове. Чрез него се определя математическата форма на изразяване на основната тенденция, определена чрез уравнението на права или крива линия, която най близо следва емпиричната линия.
2. Теоритични основи на метода.- Аналитичният метод за изглаждане на динамични редове се основава на твърдението, че развитието на явленията е функция от времето.
3. Етапи на работа
- Избор на функция по която да стане изглаждането.
- Означават се номерата на периодите с числови значения.
- Изчисляват се параметрите а и б.
- Чрез последователно заместване на условно приетите значения на ti в уравнението yi=a+bti се получават теоритичните значения за членовете в реда N на брой.
- Получените значения се нанасят на графиката.
4. Приложение. – За намиране на липсващи значения в статистическия динамичен ред, както и за продължаване на значениятана величината в динамичния ред.
Графично изображение на Тренда – плавна линия, която съответства на определена математическа функция и изразява закономерностите в изменението на изследваното явление с течение на времето.
При моделирането на тренда изследваното явление се разглежда като функция на времето.
Същноста на моделирането на тренда се свежда до установяване аналитичния вид на функцията, която ще изрази най адекватно проявените закономерности на развитието и намиране на числовите стойности на нейните параметри въз основа на конкретни статистически данни.