Лекции по Икономика

22. Методи за измерване на трайната тенденция в развитието.

1. Тенденция.- Една от важните задачи на анализа на динамичните редове и сатистическото изследване на явленията в икономиката е да се характеризира основната тенденция на динамиката. Това означава да се определя общото направление в изменението на фактическия размер на изучаваното явление, тенденцията към неговото нарастване, намаляване или стабилизиране. Тазии основна тенденция се нарича Тренд. Тя е основният компонент на икономическите процеси и явления. Да се изрази тренда, означава да се отстрани влиянието на всички фактори и причини, които нямат съществено значение в/у развитието на изследваните явления, т.е. да се установи как би протекло развитието в резултат само на съществените, закономерно действащи причини.
2. Методи за изглаждане. Това означава да се проследи динамиката за по дълъг период и да се отрази изменението на явленията, настъпило в резултат само на трайно действуващи причини. Всички останали компоненти в този случай са случайни. Методите са:
• Метод наплъзгащите се средни – Неговата същност се състои в това, че се изчисляват средни за окрупнени съседни данни за определен брой членове на реда и последователно се плъзга осреднителния процес, като се изключва началното значение и се включва следващото.
• Метод на средния прираст и средния темп.- Същноста на метода се основава на характеристиката на аритметичната и на геометричната прогресия. Методът се прилага в два варианта:
- за по кратки периоди не се налага първичните данни да се окрупняват.
- За по дълги периоди е удачно, данните да се групират в групе от нечетен брой членове в съответствие с тяхната хронология. Последователноста е следната:
 За всяка група поотделно се изчислява средно значение, което се приема за изгладена за този член, който заема централно място в групата.
 След това се изчислява среден абсолютен прираст от всеки две съседни изгладени значения.
 За да се получат междинните изгладени значения, към всяко изгладено значение, получено чрез осредняване, се прибавя съответния среден прираст за групата.
• Графичен метод.- Графичното изобразяване на статистически данни се прилага за онагледяване и анализ. С помоща на линейна диаграмя се изобразява развитието на изучаваните явления.
Тенденция на развитие- включва всички систематични елементи на изменение в изследваното явление, които определят направлението на неговото развитие.
Моделиране на Тренда – означава да се установи как би протекло развитието на явлението, което е представено през изследвания временен ред, ако то се формираше само под влиянието на съществени, закономерно действащи причини.