Лекции по Икономика

21. Специфично приложение на измерителите на скороста на развитие.

1. Същност- При изследване на динамиката на явленията и процесите, освен разгледаните измерители на скороста на развитието, могат да бъдат разгледани и някои специфични измерители.При тяхното конструиране се налагат известни особености, произтичащи от същноста и съдържанието на масовите явления, т.е. тогава, когато дадена общност от единици има качества и свойства, които се отнасят за съвкупността като цяло, а не за отделните единици,които я съставляват. Такива са случаите, когато е поставена задача да се измери динамиката на продажбите, на цените и на обема на две и повече стоки едновременно.
2. Видове индекси
• Единични – измерват относителни изменения или различия на отделни единици на изследваното явление или на отделни подсъвкупности на изследваната съвкупност.
• Множествени – измелват относителните изменения или различия на обощаващите характеристики на изследваното явление или процес като цяло, т.е. на цялата изследвана съвкупност. Използва се в икономиката за измерване напримерна динамиката на себестойноста нацялата продукция, за измерване степента на изпълнение на плана и на динамиката на обема на цялата произвеждана продукция.
• Според вида на обобщаващите характеристики на изследваните съвкупности индексите се разграничават основно на три разновидности:
- индекси на обема – за измерване измененията в обема на изследваните съвкупности.
- Индекси на равнища- за измерване на измененията в средното значение на изучавания признак в изследваната съвкупност.
- Индекси на маси – за измерване измененията в сумарните значения на изучавания признак в изследваната съвкупност.
• Според характера на различията, които измерват, индексите се разграничават на:
- динамични
- териториални
- планови
• Според конкретното им съдържание индексите се разграничават на :
- индекси на цените на стоките
- индекси на физическия обем на продукцията
- индекси на средната работна заплата
- на средната производителност на труда
- на печалбата
• Според характера на използваната изчислителна процедура се разграничават на:
-агрегатни индекси
-средни аритметични индекси
3. Динамични множествени индекси на обем, равнище и маса.
Динамичните множествени индекси се прилагат широко в икономическата практика, тъй като често се налага да се измерва и анализира динамиката на обощаващите характеристикина изследваните съвкупности като цяло.
3.1Множествени индекси на обем. Прилагат се за измерване измененията в обема на изследваната статистическа съвкупност
• Индекс за динамика на физическия обем при базисни цени.
• Индекс за динамика на физическия обем при текущи цени.
3.2Множествени индекси на равнища- Тук ще бъдат разгледани основно двата подхода при анлиз на динамиката на равнищата. Първият се отнася за случаите, когато се измерва чрез множествен индекс динамиката в средното равнище на изучавания признак, а вториятподход – в случаите когато е възможно също чрез множествен индекс да се измери средното изменение на признака при отделните подсъвкупности.
• Множествените индекси на средното равнище се прилагат, когато е необходимо да се измери относителното изменение на средното значение на изучавания признак на единиците в изследваната съвкупност.
• Множествени индекси за измерване на средното изменение на признака. В този случай вместо формула за динамиката на средното равнище на изучавания признак се използва формула за измерване средното изменение на признака при отделните подсъвкупности.
-Индекс на ЛАСПЕР- показва средното изменение на цените на съвкупноста стоки, продавани през базисния период.
-Индекс на ПААШЕ- измерва средното изменение на цените по количествата продадени стоки през отчетния период.
3.3Множествени индекси на маса. Този вид индекси се използват в случаите, когато е необходимо да се анализира динамиката на сумата от значенията на изучавания признак и обема в изследваната съвкупност през индексирвания период спрямо периода приет за база.
-единичен
-множествен
Индекси на обеми – измерват относителните изменения в обема на изследваната съвкупност.
Индекси на равнище –измерват относителните изменения на изучавания признак на изследваната съвкупност.
Индекси на маси – измерват относителни изменения на сумарно зачение на признака, резултат от едновременото изменение на обема и на равнището.
4. Връзка м/у индексите на обема, равнища и обща стойност.
Промените които настъпват през изследвания период, много често се налага да бъдат не само констатирани, но и анализирани. Поради това, настъпилите изменения през отчетния период се съпоставят с тези от минали периоди, най често предшестващия.