Лекции по Икономика

20. Статистическо изучаване на развитие.

1. Същност – Статистическите методи за анализ включват не само изучаването на състоянието на явленията, но и на динамиката на явленията и процесите в развитие. Въз основа на всичко това могат да се изработват перспективни задачи и да се съставят прогнози. Информацията, необходима за анализа на развитието на явленията, обикновенно се представя в динамични редове. Динамичният ред се състои от последователни числови значения за изучаваните явления и процеси, които изразяват тяхното изменение във времето.
2. Цел и задачи. – Познавателните цели и задачи на изследването на развитието на явленията и процесите са свързани със:
• Определяне на показателите за измерване на скороста на развитието.
• Измерване на трайната тенденция и общата закономерност в развитието.
• Измерване на сезонни колебания
• Определяне на темповете на икономическия разстеж.
• Анализиране на факторите и причините, при които е протичало развитие и при определени условия с подходящи подходи и модели да се предвиди изменението в перспектива.
3. Компоненти на развитието
3.1 Причини на развитието
 Трайни постоянно действащи –имат силно въздействие в/у закономерностите на развитие на изследваните явления във времето. Те са доминиращо действие в/у всеки член на статистическия динамичен ред и в този смисъл влияят в/у основната тенденция.
 Временно действащи-предизвикват несистематични колебания, които най често се проявяват като отклонения от определената тенденция на развитие, която е резултат на трайно действащи причини.
3.2 Компоненти
- тенденция на развитие
- сезонни колебания
- циклични колебания
- случайни колебания
4. Измерване скороста на развитие
- Може да се представи в абсолютни, относителни или средни показатели.
4.1 Абсолютни показатели – получават се като разлика
4.1.1 абсолютен прираст(Di)
Di-разлика м/у фактическия размер през съответния период и базисния или преходния
• При постоянна база
• При верижна база
4.1.2относителни показатели- получават се като частно деление.
• Темп на развитие(Tp)
- при постоянна база Тр =Уi/Уо
- при верижна база Тр= Yi/Yi-1
Показва колко пъти е нараснала или намаляло явлението, т.е. обема или равнището му през изучавания период спрямо базисния или предходния.
• Темп на прираст(Tnp)
• Темп на прираст при верижна база
4.2 Абсолютно значение на един % прираст (Ai) – показва какъв абсолютен прираст се пада на 1% относителен прираст.
4.3 Методи за оценяване на средно значение при динамични редове
4.3.1среден размер
4.3.2 Среден абсолютен прираст
4.3.3 Среден темп на растеж
4.3.4 Среден темп на прираст.