Лекции по Икономика

19. Неалгебрични средни величини – мода и медиана.

1. Приложение-При анализа на разпределението на единиците от една статистическа съвкупност се прилагат и други осреднени процедури, при които не участват всичките единици от съвкупноста. Това е така защото, в/у оценката на средната стойност, изчислена чрез аритметично осредняване влияят екстремалните значения на признака и в този случай тя не отразява типичния среден размер за единиците от изследваната съвкупност. Неалгебричните средни величини се наричат още позиционни средни, поради това, че оценката за обощаваща числова характеристика на съответната съвкупност се получава въз основа на част от осредняваните величини в зависимост от тяхното месторазположение и относителния им дял в общата съвкупност.
2. Мода – Най често срещащо се значение на признака, т. е. Значението застъпено с най голям брой единици от съвкупноста.ПР. Най често търсения номер обувки при мъжете и жените. ПР. Цена, по която се продават най големи количества.
 Мода от дискретен ред-се определя без изчисления. Тя е значението на признака с най голяма честота.
 Мода от интервални вариационни редове се изчислява по формула.
3. Медиана
3.1 Същност- Медиана е значението на признака на статистическата единица, която заема централно положение, когато всички еденици на съвкупноста са подредени възходящо или низходящо по значенията на признака.
3.2 Видове медина
• От дискретен ред- ако единиците от статистическия ред са начетен брой, в средата стои една единица и тя е медианата . ПР . СР: 8,2,13,49,25
Подреждане: СР:2,8,13,25,49.
-когато имаме частен брой членове в СР, в средата имаме две единици и медианата е техният получен сбор. ПР. 15,22,7,9,6,32
подреждане: 6,7,9,15,22,32
Ме = 9+15/2=12
• При интервален ред- медианата се изчислява с формула
Позиционни средни величини – неалгебрични средни величини, при които в осреднителната процедура не участват всички значения на признака.
Мода – оценка за обощаваща характеристика на съвкупноста, определена въз основа само на груперани данни, тъй като тя е значението на признака, застъпено с най голяма честота.
Мода за дискретен статистически ред не се изчислява, а се определя направо от статистическото разпределение на единиците по значенията на изучавания признак.
Мода за интервален статистически ред се определя по формулата, като нейната стойност се намира винаги в модалния интервал.