Лекции по Икономика

18. Средна хронологична величина.

1. Приложение –изчислява се по данни от динамични редове, които могат да бъдат периодни и моментни. За статистическите динамични редове осредняваната величина yi е значението на променящия се във времето признак, а оценката за средното значение показва какъв би бил обемът на изследваното явление за всеки от наблюдаваните подпериоди средно . Различните модели на осреднителната процедура зависят от вида на статистическия динамичен ред, от вида на статистическата съвкупност и от обекта на изследването. Различието м/у отделните видове динамични редове обуславя и различните осреднителни процедури.
2. Видове
2.1 В зависимост от вида на динамичния ред може да имаме
- периодна
- моментна
2.2 В зависимост от вида на данните.
- непретеглена
- претеглана
3. Средна хронологична от периодни динамични редове.
За периодни динамични статистични редове оценката на средното значение се получава чрез анвритметично осредняване.
- За случаите когато м/у отделните подпериоди от време интервалите са еднакви, прилага се аритметично осредняване на негрупирани данни от динамичен ред. Получената величина е непретеглена средна хронологична периодна, наречена още непретеглена средна аритметична за динамичен ред.
- За случаите, когато имаме повтаряемост за отделните подпериоди, оценката на средното значение се получава, като значенията за всеки подпериод се претеглят с тегла , съответстващи на броя на подпериодите с еднакви значения. Получената величина е претеглена хронологична периодна.
Средна хронологична величина се прилага за анализ за динамични редове.
Средната хронологична периодна се прилага за периоден динамичен статистически ред, средната хронологична моментна за моментен динамичен статистически ред.
Тегло за динамичните редове – при периодните динамични редове теглото изразява брой месеци, дни, години ит.н . с еднакво значение, а при моментните статистически редове теглото е интервал от време м/у два съседни момента.
Осредняваната величина при динамибния статистически ред е индивидуално значение на признака за съответния момент или период, т.е. променящият се във времето признак.