Лекции по Икономика

17. Средна квадратична, средна кубична и средна геометрична.

1. Средна квадратична
1.1.Същност- При квадратичната форма на осредняване средната величина е квадратен корен от средната аритметична на квадратите на осредняваните величини.
1.2 Приложение – Прилага се в случаите, когато трябва да се оцени вариацията. Освен тази форма на осредняване е подходяща в случаите, когато се търси средна площ от фигури с форма на квадрат, сечение и др.
1.3 Видове.
- непретеглена- представя се като квадратен корен от сумата на квадратите на осредняваните величини, разделена на техния брой.
- Претеглена – представя се като квадратен корен от средния квадрат на осредняваните величини, изчислен като притеглена величина.
Средната квадратична се прилага за оценяване на вариацията, където осредняваните величини са квадратите на отклоненията на осредняваните величини от тяхната аритметична средна.
2. Средна кубична
- непретеглена
- претеглена
3. Средна геометрична
3.1 Същност- Използва се когато явлението се изменя в геометрична прогресия и при изчисляване на темпа на растежа и средния темп на растежа.Средното геометрично осредняване се прилага в случаите, когато е необходимо да се получи оценка за средното значение на признака от значение за членовете на динамичния ред, представени в относителен израз. От икономическата практика това са случаите когато се търси средно относително изменение. Това са така наречените динамични индекси, изразени в коефиценти, изчислени спрямо предшестващия период.
3.2 Видове.
- Непретеглена – когато интервалите от време м/у два съседни периода са равни.
- Претеглена – когато за изследвания период има два и повече относителни измерители с еднакъв размер.