Лекции по Икономика

16. Средна хармонична величина.

1. Същност- Това е алгебрична средна, която е реципрочна на средната аритметична. Използва се за осредняване на обратни величини. Известно е че производителноста на труда изразява степента на ефективност на обществено полезния труд. Измерител на тази ефективност е равнището на производителноста на труда. То може да бъдеоценено в едни случаи чрез аритметично осредняване, а в други чрез хармонично осредняване.
• Права или пряка величина – величина при която с нарастване на явлениението се увеличава и показателя, чрез който се изразява явлението. Пр. повишаването на производителноста на труда води до увеличаване на обема на производството.
• Обратна величина – с нарастване на явлението, намалява показателя с който се изразява то и обратното. Пр. Намаляването на разхода на материали за единици продукция води до увеличаване обема на продукцията.
2. Видове хармонични величини.
• Непретеглена
• Средна хармонична претеглена- от групирани данни.
• Средна хармонична- когато не е известно теглото (fi), а е известно произведението Xi * fi=Fi.
3. Приложение на средната хармонична величина.
3.1 Когато разполага ме с данни за разхода на материал и общия разход на материал, но нямаме данни за количеството на произведената продукция.
3.2 Когато имаме данни за разхода на труда за единица продукции за общия разход на труд , но нямаме данни за количеството на произведената продукция.
3.3 Когато имаме данни за единица себестойност, но нямаме данни за количеството произведена продукция.
3.4 Когато имаме изпълнение на плана в проценти(х) и изпълнение в абсолютни числа , но нямаме данни за плана (f).
3.5 Когато имаме данни за единична цена(x) и реализиран стокооборот(x*f=F), но нямаме данни за количество на продукцията(f), а търсим средната цена.