Лекции по Икономика

15. Средна аритметична величина.

1. Същност- показва средното значение на признака, отстранявайки различията между единицата и формирайки основни същностни характеристики.Най често използваната средна величина в статистическата практика е средната аритметична величина. Чрез аритметичното осредняване се получават както обобщаващи характеристики за съвкупноста по вариационен статистически признак, така и типично равнище или среден обем по данни от динамичен статистически ред.
2. Видове.
-/- непретеглена- сумата от стойностите на всички членове от статистическия ред се дели на техния брой.
-/-претеглена – сумата от произведенията на осредняваната величина по нейното тегло се дели на сумата от теглата.Изчислява се от групирани данни като отношение м/у сумата от произведението на значенията на осредняваните величини и техните тегла към сумата от теглата.
-/- средна аритметична от интервален вариационен ред
Средната аритметична е основната средна величина, свързва се с центъра на статистическите емпирични разпределения.
Средната аритметична притежава важни математически свойства, които имат значение при ситуационното изследване.
3. Свойства на средната аритметична величина. – Свойствата на средната аритметична величина най добре характеризират същноста на тази средна. Те са основа за определяне на оценки на статистическото разсейване и имат голямо познавателно значение.
- Първо свойство – Ако към осредняваните величини се прибави или извади едно и също число, средната аритметична , изчислена от първоначалния ред, се увеличава или намалява със същото число.
- Второ свойство- Сборът на отклоненията на всички осреднявани величини от тяхната средна аритметична е равен на нула.
- Трето свойство – Средната аритметична се влияе от крайните стойности на значението на признака. Това свойство е основание в някои случаи да се оценява средна стойност чрез позиционни средни.
- Четвърто свойство – Средната аритметична величина, изчислена от груповите средни е равна на средната аритметична величина, изчислена от индивидуалните значения за единиците от същата съвкупност. Това свойство се прилага при хронологичното осредняване.
Освен посочените четири свойства, средната аритметична величина притежава и други математически свойства.