Лекции по Икономика

14. Методи за оценяване на средни значения. Същност и видове средни величини.

1. Същност и познавателно значение на средните величини –Типичното, общото,закономерното за съвкупноста равнище на изучаваните признаци се определя с помоща на средните величини. Това са статистически числови характеристики за описание на разпределението на единиците от съвкупноста по значенията на техните признаци.
2. Видове средни величини.
2.1в зависимост от съвкупноста:
1) общи средни – когато се изчисляват за цялата съвкупност. ПР. средна работна заплата за страната.
2) Групови средни – изчисляват се за подсъвкупности. ПР. средна работна заплата за отрасли в търговията.
2.2 според вида на статистическия ред.
1) Вариационни средни – за вариационен ред.
2) Хронологични средни- за динамичен ред.
2.3 в зависимост от това дали при изчисляването на средната величина взимат участие всички членове на статистическия ред или част от тях
1) алгебрични средни –взимат участие всички членове на статистическия ред.
Те биват:
-средна аритметична – Xa
- средна хармонична –Xx
- средна квадратична – Xкв
- средна геометрична – Xзаем
- средна хронологична – Yh
б) неалгебрична – взимат участие част от единиците на статистическия ред.
Те биват:
- Мода – Мо
- Медиана- Ме
2.4 според честотата на вариращите признаци.
• Претеглена – изчислява се при осредняване на членове с различни тегла, които се вземат под внимание.
• Непретеглена – всички осреднявани членове от статистическия ред имат еднакво тегло, което изисква и не се взема под внимание.
2.5 генерална средна и средна на извадка.
3. Работни понятия.
3.1осреднявани величини- това са отделните значения на признака на единиците от съвкупноста, въз основа на който се изчислява средната величина.
- Означения:
-/- за вариационен ред (xi,i= 1,2….,n). статистически ред X1, X2,…….Xn.
W-обема на съвкупноста(сумата от всички единици)
-/-за динамичен ред- Yi, i= 1,2,…..,n.
СР=Y1,Y2,….Yn.
3.2Тегло(чистота)
-/- вариационен ред- броя на единиците с еднакво значение на признака.
Тегло (fi) fi,i=1,…..,k.- брой групи
-/- за динамичен ред – това е времето м/у два съседни члена в реда изразено в дни, месеци, години. tj j=1,…..,k
3.3Комулативни честоти(ci) – честотата на всички значения на признака, получено чрез натрупване на чистотите в статистическия ред.
C1=f1
C2=f1+f2
C3= f1+f2+f3