Лекции по Икономика

13. Нормативни и относителни величини.

1. Нормативни (кординационни) величини –
1.1 Същност – Представляват отношение м/у две разновидни съвкупности. Нормативи се изчисляват в областа на планирането, при характеризиране на жизненото равнище, на фондоотдаването, на фондоемкоста в материалното производство, на енергосигорност на труда и др. Норматива приема мярката от числителя на отношението м/у сравняваната величина и базата на сравнение.Характерно , че двете съвкупности могат да сменят местата си в тава отношение, което променя и смисъла на координационната относителна величина.
Рентабилност = печалба/капитал*100
2. Относителни величини на структора
2.1 Същност- използват се за характеризиране структората на изучаваната СС като и дадът съответно числово изражение за да могат величините да се сравняват.
2.2 Видове
a) Разчленителни – изразяват се в формата на части (подсъвкупности) от единица и показват колко е по-голяма или дадена част спрямо цялата единица
- подсъвкупност – част от цялата съвкупност бележи се с Bh, h= 1.2……3 * s- подсъвкупност.
- Общ брой на единиците в съвкупноста
б) съотносителни – отнасяме една оносителна към друга относителна приета за база.;