Лекции по Икономика

12. Видове относителни величини.

1. Относителни величини на динамика.
1.1 Определение – изразява отношение до 2 еднородни съвкупности за разширени периоди от време, едната от които е отчетен, текущ, индексиран, а другият се приема за база.
1.2 Видове
a) Индекс при постоянна база – всяка величина от даден стат. ред се сравнява с една постоянна база Ry = Yi / Yo; I = 1; ………,n
b) Броят на стат. единици в съвкупноста
c) При верижна база – за база служи величината от предходния период
Iy= yi/yi-1, I=1,…….,n
2. Планови относителни величини.
2.1определение – те са разновидност на динамичните. Получават се като отношение между отчет и план и показват процента на изпълнение на плана.
3. Териториални относителни величини
3.1 същност – изразяват отношение на еднолични величини, отнасящи се до един и същ период , но за различни територии ( коефицент и процент).
3.2 Пр. За 2002г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в България е равно на 1978$ . за 2002г. БВП на човек от населението в Люксембург е 47297.
териториален индекс = БВП Л./ БВП Б. = 47297/1978 = 23,9
4. Интензивни относителни величини
4.1 Същност – Относителните величини на интензивност характеризират степента на разпространение или развитие на дадено явление в определена среда. ПР. Ако е необходимо да се изследва каква е интензивноста на ражданията и умиранията сред съвкупноста на населението, се изчисляват коефицентите на раждаемост и смъртност на 100 души от населението. В зависимост от съвкупностите, които участват в отношението числител/знаменател, интензивните величини биват : брутни и специфични; общи и частни;
Брутни са коефицентите , които се изчисляват спрямо цялата съвкупност, а специфични са тези, които се изчисляват спрямо тази част от съвкупноста, която непосредствено поражда това събитие. Общи са коефицентите които се отнасят за цялата съвкупност, а частни – за отделни съвкупности.
Количествен размер на дадено събитие / количествен размер на средата в която се развива.
4.2Приложение – при намиране естественото движение на населението, раждаемост, смъртност, бракове, разводи и др. като тези събития се отнасят към броя на населението ( населението е средата, в която се зараждат и протичат горните събития)
4.3 В даден район има 10000 родени деца, и средният брой население за определени промила ( ) на новородените 10000/500000*1000 = 20промила.
Структора- вътрешен строеж на дадена съвкупност във основа на разчленяването на единиците в нея по различни класификационни признаци на отделни групи, наречени подсъвкупности.
Оценяване на структори – установяване на наличната пропорция м/у обемите на подсъвкупностите.
Относителен дял – делът на дадена подсъвкупност в общия обем на изследваната съвкупност.
Отношението м/у обемите на отделните подсъвкупности – делът на подсъвкупностите в обема на подсъвкупноста, взета за база на сравнение.
Интензивност – степен на разпространение на дадено явление в определена среда.
Норматив – относителна величина, изчислена като отношение м/у две съвкупности за признаци м/у които има връзка.