Лекции по Икономика

11. Абсолютни и относителни величини.

1. Абсолютни стат. величини.
1.1 Същност- конкретен числов израз представен в натурални измерители, дроби, литър, метър и др. В подготвителния етап на изследването се прави набор от необходимите стат. данни за практическото му провеждане. Всички тези данни представляват най често абсолютни стат. величини. Това са наблюдаваните и регистрирани разновидности на признаците, които притежава всяка отделна единица от изследваната съвкупност.
1.2 Премери . Изследване на заетоста и безработицата абсолютните данни за заетите лица, съдържащи се в публикацията на НСИ за 2003 г. е 2834000, което е стат. величина, характеризираща заетоста в страната, а посоченото число е седемцифрено.
1.3 Видове абсолютни стат. величини
a) Абсолютни величини на обем – изразяват броя на единиците от една СС. ПР. Броят на кината в страната през 2003 г. – 149броя.
b) Абсолютни величини на равнище – изразява отделни разновидности на признака, като възраст, себестойностна цена и др.
c) Абсолютни величини на количествена маса – изразяват произведението от обема и равнището. ПР. количественото изражение на продукцията на едно текстилно предприятие – 280м плат.
Абсолютните стат. величини стоят в основата на първичните данни необходими за всяко стат. изследване. Те се отнасят до конкретна СС,за определено място и време.
1. Нестатестическа абсолютна величина – индивидуални характеристики на определени обекти, които не са свързани с особеностите на стат. съвкупност.
2. Стат. абсолютна величина – индивидуална характеристика за стат. съвкупност, която изразява особеностите и различията на стат. съвкупност, по вид, време и място.
2.Относителна стат. величина
2.1 Същност- представляват отношение на две абсолютни или две средни велични. Относителнити стат. величини привеждат стат. информация в сравним вид. Тази величина има числител и знаменател.
-в числителя- поставя в сравняваната величина
- в знаменителя – поставяме това , с което ще сравняваме, нарича се база. Базата за сравнение може да бъде 1,100,1000,10000,и т. н.
2.2Какво хорактеризират относителните величини
a) за оценяване на структури при съвкупности-т. е. Изучаване на вътрешния строеж на масовите обществени явления и процеси с цел по-ефективното им управление.
b) За характеризиране на динамиката- т.е. скороста на развитие на масовите явления и процеси.
c) За характеризиране на връзки и зависимости м/у признаците на две съвкупности – т.е. нарича се относителни величини на кординация и служат за анализ на жизненото равнище. ПР. потребление на хляб средно на глава от населението.